Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dwa odrębne podmioty zawarły umowę sprzedaży  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa, w tym pracowników. Akt notarialny został sporządzony 4 września 2019 r.  Jak w tej sytuacji  rozliczyć wynagrodzenia pracownicze?  Czy naliczać wynagrodzenia za okres od pierwszego  do trzeciego września  w firmie sprzedanej i od czwartego do trzydziestego pierwszego marca w firmie kupującej czy rozliczyć wynagrodzenia za cały miesiąc w firmie kupującej?

Odpowiedź

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabywca staje się  następca prawnym i to na niego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, w tym wypłaty wynagrodzenia. Z punktu prawa pracy i prawa cywilnego wystarczy łączne rozliczenie wynagrodzenia za cały wrzesień. Jednak ze względu praktycznych lepiej naliczyć  wynagrodzenia osobno w starej i osobno w nowej firmie.

Uzasadnienie

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy,  Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

WAŻNE: Nowy pracodawca ma obowiązek wyrejestrować przejętych pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.