Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 sierpnia 2011

Kiedy przysługuje odprawa pieniężna

293

Czy należy się odprawa dla pracownika, który był zatrudniony na czas określony, pracował w danym zakładzie rok i 2 miesiące, w wypowiedzeniu obowiązywał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia? Pracownik dostał wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. Zakład twierdzi, że odprawy nie otrzyma.

Tak, co do zasady pracodawca ma rację. Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi, jeżeli łącznie spełnione są dwie przesłanki:

  • pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (bierze się pod uwagę liczbę osób zatrudnionych a nie przelicza na etaty),

  • przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy pracownika np. likwidacja stanowiska pracy, reorganizacja w firmie, przyczyny ekonomiczne.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny rozwiązania stosunku pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony. Również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 grudnia 2008 roku orzekł, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące wypowiadania umów na czas określony nie są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej. Jednakże pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony dostanie odprawę pieniężną w sytuacji gdy zostanie on objęty zwolnieniami grupowymi. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2008 r. II PK 137/08, zgodnie z którym rozwiązanie umów na czas określony z wieloma pracownikami rodzi konieczność wszczęcia procedury związanej ze zwolnieniami grupowymi lub gdy rzeczywista przyczyna rozwiązania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy. Pracownik dostanie także odprawę pieniężną na przykład wskutek likwidacji działu w którym był zatrudniony, likwidacji zakładu pracy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 18 sierpnia 2009 r. I PK 52/09, zgodnie z którym „odprawa pieniężna w wysokości przewidzianej w art. 8 ust. 1 tej ustawy przysługuje tylko wówczas, gdy przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający wypow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.