Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Odszkodowanie za nierówne traktowanie i niezgodne z prawem wypowiedzenie

172

Ostatnio został zwolniony z naszej firmy pracownik, ponieważ nienależycie wykonywał swoje obowiązki i pomimo kilku nagan wpisanych do akt, jego stosunek do klientów naszego sklepu nie uległ poprawie. Często do pracy przychodził w makijażu – był zatrudniony jako stylista. Po otrzymaniu wypowiedzenia poinformował pracodawcę, że wystąpi do sądu o odszkodowanie za niegodne z prawem zwolnienie i dodatkowo zażąda odszkodowania za dyskryminację ze względu na orientację psychofizyczną. Czy możliwe jest dochodzenie przez zwolnionego pracownika obu tych odszkodowań?

Odpowiedź
Pracownik może niezależnie dochodzić odszkodowania za nierówne traktowanie w pracy i odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę. 

Te dwa rodzaje odszkodowań są od siebie niezależne. Zatem gdy zwolnionemu pracownikowi uda się przekonać sąd pracy, że pracodawca naruszył oba przepisy, wówczas pracodawca będzie zmuszony wypłacić oba odszkodowania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 183a Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn wcześniej wymienionych. Odszkodowanie za nierówne traktowanie określane jest indywidualnie, ale nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Natomiast w myśl art. 45 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę