Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy zaczyna biec wypowiedzenie, jeśli pracownik odmówi jego przyjęcia

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
190

W ostatnim tygodniu października 2019 r. chcieliśmy wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, ale ten odmówił jego przyjęcia. Został poinformowany, że mimo to trzymiesięczny okres do rozwiązania umowy o pracę zacznie biec od listopada, bo na piśmie odnotujemy datę, w której poznał treść wypowiedzenia. Czy mamy rację?

ODPOWIEDŹ

Pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia, co powoduje, że zostało skutecznie złożone i tym samym jego bieg rozpoczął się 1 listopada 2019 r. 

UZASADNIENIE

Wypowiedzenie uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Dla jego skuteczności nie ma znaczenia, czy pracownik skorzystał z tej możliwości (wyrok SN z 16 marca 1995 r., I PRN 2/95, OSNAPiUS 1995/18/229). Wystarczy, że miał taką sposobność, a ten warunek został spełniony w okolicznościach opisanych przez Czytelnika.
Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p. w zw. z art. 264 § 1 k.p.), nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia (wyroki Sadu Najwyższego z 13 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 41/96, OSNAPiUS 1997/15/268 oraz z 3 października 2012 r., sygn. akt II PK 62/12).
Wręczenia pisma wypowiadającego dokonuje zazwyczaj pracodawca lub osoba przez niego upoważniona w obecności świadka. Takie działanie nie wynika z przepisów, lecz jest praktykowane z powodu ewentualności odmowy przyjęcia wypowiedzenia i późniejszego sporu sądowego. Pozwala dla celów dowodowych dokonać i podpisać adnotację na piśmie wypowiadającym, że w konkretnym dniu, w obecności konkretnego świadka (wymienionego z imieni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.