Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik w trakcie zatrudnienia wystąpił o rentę z powodu niezdolności do pracy i ją otrzymał, ale umowy o pracę nie rozwiązał. Teraz my zamierzamy wypowiedzieć mu umowę z powodu likwidacji pracodawcy, podobnie jak pozostałym 12 pracownikom. Czy w tej sytuacji powinniśmy wypłacić odprawę rentową?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracodawca powinien wypłacić odprawę rentową. Spełnione są bowiem warunki do jej otrzymania przez pracownika. 

UZASDANIENIE

Odprawa rentowa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, jeśli spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, a jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę (art. 921 § 1 k.p.). Przyznanie prawa do renty i jej wypłata nie powodują jednak ustania zatrudnienia ani powstania obowiązku wypłaty odprawy (m.in. uzasadnienie wyroku SN z 11 października 2007 r., sygn. akt III PK 40/07). Obowiązek ten uruchamia się dopiero wtedy, gdy między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę istnieje związek (wyrok SN z 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt II PK 136/14). W uzasadnieniu do wyroku z 8 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 345/14) Sąd Najwyższy przypomniał jednolitą od lat linię orzeczniczą, stwierdzając, że: (...) Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty może mieć charakter przyczynowy (rozwiązanie stosunku pracy następuje dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia), czasowy (rozwiązanie stosunku pracy zbiega się w czasie z nabyciem prawa do świadczenia niezależnie od przyczyny rozwiązania stosunku pracy), bądź czasowo–przyczynowy (przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury lub renty i rozwiązanie następuje w chwili przyznania świadczenia). Między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do świadczenia może zachodzić także związek funkcjonalny, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do emerytury lub renty inwalidzkiej, ale nabycie prawa do jednego z tych świadczeń i przyznanie świadczenia po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy.

Ważne

Przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest zmiana statusu pracownika lub pracownika–rencisty na status wyłącznie rencisty. Dochodzi do tego wył...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę