Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniamy na etatach 16 osób, stąd nie dotyczą nas przepisy o zwolnieniach grupowych. Jeden z naszych pracowników ma jednak zagwarantowaną w umowie o pracę odprawę w wysokości trzykrotności jego wynagrodzenia zasadniczego w razie wypowiedzenia wręczonego przez pracodawcę. Czy w takim przypadku jest ona limitowana zgodnie z przepisami antykoronawirusowymi?

ODPOWIEDŹ

Nie, limit dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę nie ma zastosowania do odprawy pieniężnej zagwarantowanej w umowie o pracę. 

UZASADNIENIE

Od 24 czerwca 2020 r. wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego (dalej: odprawa) wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę jest ograniczona do poziomu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ten limit obowiązuje:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19,
  • w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) albo istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu art. 15gb ust. 2 specustawy,
  • gdy przepisy przewidują obowiązek wypłaty odprawy. 

Są to warunki określone w art. 15gd ust. 1 specustawy. Nie precyzuje on, o jakie przepisy chodzi: czy tylko powszechne czy również wewnątrzzakładowe. Zdaniem resortu pracy, limit odnosi się wyłącznie do aktów powszechnie obowiązujących. A zatem powinny być ograniczane do jego wysokości m.in. odprawy wypłacane w trybie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Limit nie będzie natomiast obowiązywał, jeśli odprawa przysługuje na mocy układu zbiorowego pracy albo regulaminu wynagradzania. 

Z wyjaśnień urzędowych: Art. 15gd ust. 1 zawie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę