Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie znaczenie mają zapisy w umowie o pracę o rozliczeniach podróży służbowych

Artykuły | 28 listopada 2019 | NR 24
144

Pracodawca działający w sferze niepublicznej nie ma przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących rozliczania podróży służbowych. Postanowienia z tego zakresu umieszcza w umowach o pracę. Przewidują one diety na pokrycie wydatków żywieniowych w kwocie wyższej niż powszechnie obowiązująca, a także ryczałty za przejazdy i noclegi na poziomie niższym niż ustanowiony w rozporządzeniu dla sfery budżetowej. Pracownik domaga się wpłaty ryczałtów w wysokości z rozporządzenia oraz pokrywania innych udokumentowanych kosztów. Czy pracodawca musi spełnić jego żądania?

ODPOWIEDŹ

Nie, pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ryczałtów w wysokości ustanowionej dla sfery publicznej oraz innych należności z tytułu odbytych podróży służbowych niż zapisane w umowie o pracę. Jest jednak jeden warunek: wszystkie należności łącznie z umowy o pracę pokryją rzeczywiste koszty podróży. 

UZASADNIENIE

Pracodawca spoza sfery publicznej ma prawo uregulować warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania (art. 775 § 3 k.p.). Musi jednak zapewnić, aby minimalna wartość diety w podróżach krajowych i zagranicznych nie była niższa niż przewidziane w § 7 ust. 1 oraz w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167, dalej: rozporządzenia). Nie ma natomiast obowiązku gwarantowania innych należności, np. ryczałtu za nocleg czy przejazdy, na poziomie ustalonym w rozporządzeniu. Oznacza to, że Czytelnik nie musi spełniać żądania pracownika dotyczącego ryczałtów. Z opisu przez niego przedstawionego wynika także, że warunek dotyczący diet jest spełniony. 

Ważne

Uregulowanie należności z tytułu podróży służbowych w umowie o pracę niweluje konieczność posiłkowego stosowania przepisów powszechnie obowiąz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę