Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o informację, czy można zatrudnić na umowę zlecenie operatora koparki oraz kierowcę. Chodzi o to czy niezostanie zakwestionowane, że taki rodzaj pracy jest wykonywany na umowę zlecenie a nie na umowę o pracę. Dodam jeszcze, że najprawdopodobniej będzie to emeryt.

Odpowiedź

Tak, można usankcjonować współpracę z operatorem koparki czy kierowcą zawarciem umowy cywilnoprawnej, jednak pod pewnymi warunkami.

Uzasadnienie

Obecnie na rynku pracy najczęściej funkcjonują umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Są to odmienne rodzaje umów, uregulowane odrębnymi przepisami prawa. Przy wyborze odpowiedniej umowy nie można kierować się wyłącznie zamiarem obejścia przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeniowych. Liczy się cel umowy, potrzeby pracodawcy.
Stosunek pracy został zdefiniowany w art. 22 Kodeksu pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach tak określonych jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, charakteryzujących stosunek pracy. 
Jak wynika z orzecznictwa, fundamentalne cechy stosunku pracy odróżniające go od innych stosunków prawnych to: dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia (wyrok SN z 23.10.2006 r., sygn. akt I PK 113/06, Pr. Pracy 2007, nr 1, poz.35). O rodzaju umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy, który może być także wyrażony w nazwie umowy (wyrok SN z 18.06.1998r., sygn. akt I PKN 191/98, OSNP 1999/14/449). 
Zatem, o stosunku pracy przesądza stopień powiązania, relacje obu stron, oparte na zależności i podległości. Zazwyczaj te sprawy podlegają analizie i mają kluczowe znaczenie przy badaniu zasadności zawarcia danej umowy. Należy bowiem podkreślić, że nawet w umowie zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie same jak w zależności właściwej dla stosunku pracy. Raczej chodzi tu o udzielanie wskazówek, instrukcji jeśli to konie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę