Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak można zatrudnić członka zarządu? Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy powołanie? Jeśli wszystkie te rozwiązania są możliwe, to które będzie najkorzystniejsze? Czy powołanie korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS? Czy wynagrodzenie członka zarządu wspólnicy ustalają uchwałą? A w przypadku umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego? A czy przy zarządzie jednoosobowym musi być powołany pełnomocnik do podpisu umowy z członkiem zarządu? Czy w przypadku powołania co miesiąc robi się takie same rachunki, jak przy umowie cywilnoprawnej? Jeśli nie to jakie?

ODPOWIEDŹ

Najczęściej jednak członkowie zarządu pełnią funkcję na podstawie powołania. Wtedy taka osoba nie podlega w ogóle ubezpieczeniom z tego tytułu, także nie ma żadnych obowiązków wobec ZUS. Natomiast ewentualne wynagrodzenie za prace zarządcze, czy inne dodatkowe świadczenia np. zwrot kosztów za podróże w sprawach spółki, ustanawia organ go powołujący, w drodze odpowiedniej uchwały.

 

UZASADNIENIE

Spółki kapitałowe, a więc również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mają swoje organy, poprzez które działają. Jednym z nich jest zarząd jako ciało wykonawcze. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje zarówno w czynnościach sądowych jak i pozasądowych. Zarząd może być jedno-lub wieloosobowy, a jego członków powołuje się spośród grona wspólników, choć nie tylko. Do zarządu mogą wejść także inne osoby.  Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, na zgromadzeniu, chyba że umowa (statut) spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może wykonywać swoją funkcję na podstawie:

 

  • samego aktu powołania (bezumownie) – w drodze powzięcia uchwały na zgromadzeniu wspólników lub przez radę nadzorczą; wówczas powstaje stosunek organizacyjny między członkiem zarządu a spółką, który wystarczy do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw;

  • odrębnie zawartej umowy cywilnoprawnej tj. kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem

  • umowy o pracę

 

Zarówno wynagrodzenie jak i dodatkowe świadczenia związane z pełnieniem funkcji w zarządzie, stanowią przychód z działalności wykonywanej o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.