Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Jak rozwiązać umowę o pracę z chorującym pracownikiem

250

Pracownik, zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, przebywa na zwolnieniu lekarskim ponad 182 dni z powodu poważnej choroby. Po konsultacji ze specjalistami, po upływie tego okresu zasiłkowego nie wnioskował o świadczenie rehabilitacyjne (brak szans na odzyskanie zdrowia), lecz wystąpił o rentę, której nie otrzymał, ponieważ nie spełniał kryterium stażu pracy. Aktualnie ma zewidencjonowaną nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Wiemy, że stan zdrowia nie pozwala mu na powrót do pracy. W jaki sposób skutecznie rozwiązać z nim stosunek pracy?

ODPOWIEDŹ
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, podając jako przyczynę długotrwałą nieobecność w pracy wywołaną chorobą. Wolno mu też rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z tego samego powodu. W obu przypadkach pracownik będzie uprawniony do odwołania, co nie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez sąd. 

UZASADNIENIE
Generalnie przebywanie na zwolnieniu lekarskim uniemożliwia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Jednak zakaz działa tylko do upływu okresu ochronnego, który w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby wynosi: 

  • 3 miesiące – gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 
  • łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. 

Z informacji przedstawionych przez Czytelnika wynika, że pracownik nie jest już objęty ochroną. To powoduje, że można mu wypowiedzieć umowę o pracę, ale można też ją rozwiązać bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 pkt 1 k.p. 
 

Ważne

Długotrwała choroba pracownika samodzielnie stanowi usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia, gdyż zawsze powoduje niekorzystne skutki dla pracodawcy (wyrok SN z 24 października 2017 r., sygn. akt I PK 290/16). 


Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony powinno być najpierw skonsultowane z organizacją związkową reprezentującą pracownika. Następnie ma być sporządzone na piśmie z podaniem przyczyny (długotrwała niezdolność do pracy wywołana chorobą) zwalniania pracownika i pouczeniem o prawie odwołania się do sądu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez niego. Wreszcie gotowy dokument musi być doręczony pracownikowi. 

Pracodawca może to zrobić w dowolny sposób, np. osobiście, przez firmę kurierską, operatora pocztowego bądź...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.