Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzam zatrudnić siedemnastolatka, który uczy się w technikum na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Na jakich warunkach mogę zawrzeć z nim umowę zlecenie?

ODPOWIEDŹ

Zawarcie umowy zlecenia z osobą małoletnią wymaga zgody lub potwierdzenia jej przedstawiciela ustawowego, zapewnienia minimalnej stawki godzinowej oraz zagwarantowania bezpiecznych higienicznych warunków pracy.  

UZASADNIENIE

Osoba, która ukończyła 13 lat, lecz nie osiągnęła jeszcze 18 roku życia, jest małoletnia, w związku z czym przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych (art. 15 w zw. z art. 10 § 1 Kodeksu cywilnego, dalej: k.c.). Może zatem dokonywać czynności prawnych, które prowadzą do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem, ale dla ich ważności musi uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, tj. jest rodziców, jeśli znajduje się pod ich władzą (art. 17 k.c. w zw. z art. 98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ponieważ umowa zlecenia wiąże się z zobowiązaniami, jej zawarcie jest możliwe tylko za taką zgodą, której przekazanie może nastąpić przed, przy lub po zawarciu umowy (art. 63 § 1 k.c.). 
W razie niespełnienia tego warunku, konieczne będzie potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego (art. 18 § 1 k.c.). Umowa zlecenia nie należy bowiem do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, przy których nie jest wymagana taka zgoda (art. 20 k.c.).

Ważne

Nie wolno zawierać umowy zlecenia w warunkach, gdy małoletni będzie wykonywał pracę pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym (art. 22 § 11 k.p.). 


Przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia nie obowiązują przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.), z wyjątkiem art. 304 § 1 i 3. 
Przepis ten zobowiązuje bowiem pracodawców oraz przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom wykonującym prac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.