Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Dodatek 500 +, a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

220

Na początku roku ustalaliśmy preliminarz wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy aktualizowali oświadczenia w sprawie uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na członka rodziny. Środkami z funduszu doładowujemy platformę kafeteryjną, na której możliwe jest dokonywanie różnych zakupów. Wprowadziliśmy 3 progi dochodowe od których zależy wysokość środków doładowywanych na platformie. Dziś wiemy na pewno, że niektórzy z pracowników wliczali do dochodu na członka rodziny świadczenie 500+, a inni tego nie robili. Nie mamy zamiaru wyciągać żadnych konsekwencji, natomiast środki na platformie doładowujemy pracownikom dwa razy do roku, a druga tura to 1 lipca. Z tego względu planujemy pobrać na nowo oświadczenia o dochodzie i wydać wytyczne, o tym czy należy do dochodu wliczać świadczenie 500+. Naszym zdaniem należy wziąć to świadczenie pod uwagę – wpływa ono w oczywisty sposób na sytuację materialną pracownika uprawnionego do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ODPOWIEDŹ
Przepisy prawne nie rozstrzygają czy świadczenie 500+ należy wliczać do dochodu, od którego zależą uprawnienia do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dominuje jednak praktyka, zgodnie z którą 500+ nie należy wliczać do dochodu na potrzeby funduszu. Uważam jednak, że jeśli Państwo uznają, że 500+ należy wliczyć do dochodu to nie będzie to błędem.

UZASADNIENIE
Uprawnienia do świadczenia wychowawczego, które wypłacane jest z programu „Rodzina 500+” reguluje ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nie znajdziemy w niej regulacji, które mogłyby rozstrzygnąć Państwa problem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie oraz wysokość ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, przy czym ustawa nie precyzuje sposobu ustalania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika uprawnionego do korzystania z funduszu. 

Najpowszechniejszym i chyba najprostszym sposobem – rzeczywiście jest pobranie od pracownika oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie i generalnie jest to wystarczające. Osobiście uważam jednak, że dochód nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji rodziny, np. w sytuacji kiedy choruje któryś z członków rodziny i ponosi się koszty na jego leczenie. Tak czy inaczej, skoro przyjmują Państwo taki model, kwestia wliczania (lub nie) 500+ do dochodu, jest niewątpliwie istotna.  Zatem w obu wspomnianych aktach prawnych nie przesądza się czy świadczenie wychowawcze 500 + należałoby wliczyć do dochodu, jako kryterium przy ustalaniu prawa do świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co ważne, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS, zasady i warunki korzystania z funduszu, z uwzględnieniem wskazanych kryteriów (sytuacja życiowa, rodzinna, materialna) oraz zasady przeznaczania funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy one nie działają – z pracownikiem wybranym prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.