Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wolno umieszczać nazwisko nieobecnego pracownika w umowie o zastępstwo

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
43

Dotychczas w umowach o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika umieszczaliśmy jego nazwisko. Ta praktyka była zgodna z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jednak teraz zmieniła się interpretacja i nazwisk zastępowanych pracowników wpisywać nie wolno. Jak zatem sformułować postanowienia umowy, aby nie było wątpliwości, na jaki okres została zawarta?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca może określić w formie nieostrej czas trwania umowy na zastępstwo „do dnia powrotu zastępowanego pracownika”, gdy prosta jest jego identyfikacja. Może też wpisać datę końcową absencji, jeśli ją zna albo inną konkretną datę.  

UZASADNIENIE

Umowa o pracę zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (tzw. umowa na zastępstwo) jest typem umowy na czas określony (art. 251 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, dalej: k.p.). W jej treści mają się zatem znaleźć takie same informacje, jak przy zwykłych umowach o pracę, tj. strony umowy, rodzaj umowy, data jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, zwłaszcza: rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy – ze wskazaniem składników, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy (art. 29 § 1 k.p.). Dodatkowo jednak art. 29 § 11 k.p. wymaga, żeby w umowie na zastępstwo został wskazany cel zastosowania wyjątku od maksymalnego okresu zatrudnienia terminowego (tzw. limit 33/3 – łącznie nie dłużej niż 33 miesiące i nie więcej niż 3 umowy na czas określony). Nakazuje przy tym, że powinna to być informacja o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy, czyli zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie precyzuje, że ma to być imię i nazwisko nieobecnego pracownika, lecz ten właśnie sposób był wykorzystywany jako najprostszy dla określenia terminu końcowego umowy, ponieważ powrót tego pracownika do pracy oznacza rozwiązanie umowy na zastępstwo. Takie działanie było zgodne z interpretacjami przepisów o ochronie danych osobowych. 

Z INTERPRETACJI URZĘDOWYCH: (…) na gruncie przepisów nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (którego następcą prawnym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) prezentował stanowisko, zgodnie z którym „zawarcie w treści umowy na zastępstwo personaliów zastępowanego pracownika nie godzi w przepisy ustawy. Takie postępowanie pracodawcy jest dopuszczalne, zważywszy na pozostawioną mu przez ustawodawcę możliwość swobodnego kształtowania umowy o pracę (poza niezbędnymi elementami wskazanymi w art. 29 k.p.). Jednak w sytuacji, gdy pracodawca podaje dane osobowe osoby zastępowanej, powinien wskazać konieczność/niezbędność takiego działania”. Wydaje się, iż przytoczony wyżej pogląd GIODO może zachowywać swoją aktualność także na gruncie obecnie obowiązującego rozporządzenia RODO, w szczególności przepisu art. 5 ust. 1 lit. c, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych musi być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów tego przetwarzania (fragment stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2020 r., Dziennik Gazeta Prawna z 22 października 2020 r.).

Resort pracy założył utrzymanie dotychczasowej linii interpretacyjnej po wejściu w życie RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednak UODO zajął odmi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.