Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracodawca otrzyma refundację za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownika młodocianego

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
112

Zwolniłem z obowiązku świadczenia pracy pracowników młodocianych. Za część tego zwolnienia wypłaciłem im wynagrodzenia, a za część nie. Czy mimo to mogę liczyć na uzyskanie refundacji poniesionych kosztów na ich pensje?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeśli pracownik młodociany odbywa przygotowanie zawodowe, a pracodawca ma zawartą umowę w sprawie refundacji. 

UZASADNIENIE

Pracodawca ma obowiązek zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego z uwagi na wirus SARS-CoV-2 (od 11 marca do 24 maja 2020 r. – według stanu na dzień oddawania tego materiału do druku). Został on nałożony art. 15f ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Przepis ten został dodany art. 1 pkt 15 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). 

Ważne

Do pracodawcy należy decyzja o wypłacaniu/niewypłacaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownika młodocianego. Od tej decyzji zależą jednak losy refundacji.


Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców. Tak stanowi art. 12 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jeśli pracodawca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.