Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można zatrudnić pracownika z powrotem na umowę na czas określony po umowie na czas nieokreślony

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
106

Pracownik był u nas zatrudniony na podstawie łącznie 3 umów na czas określony. Potem został przyjęty na czas nieokreślony, ale w połowie marca 2020 r. umowa uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. Jednak ponownie strony chcą nawiązać współpracę od 1 maja 2020 r. Na jaką umowę należy go zatrudnić – czy może to być umowa na czas określony?

ODPOWIEDŹ

Nie. Kolejna umowa o pracę musi być zawarta na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. W przypadku tych ostatnich Kodeks pracy przewiduje ograniczenie ich zawierania zarówno co do liczby angaży z danym pracodawcą, jak i co do łącznego okresu ich trwania. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony wchodzącej do powyższych limitów.  Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie powyższego okresu, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ważne

Obecnie nie ma znaczenia zarówno występowanie przerw między kolejnymi zatrudni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę