Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wystawiliśmy świadectwo pracy na koniec września 2019 r., nie zmieniając treści pouczenia o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem o jego sprostowanie do pracodawcy i do sądu. W efekcie jest tam wpisane 7 dni na te czynności, a powinno być 14 dni. Czy należy to świadectwo skorygować, mimo że ten dłuższy termin już upłynął?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca powinien sprostować świadectwo pracy, wydając nowy dokument z poprawnym pouczeniem dla pracownika.

UZASADNIENIE

Przepisy nie przewidują trybu prostowania wadliwego świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy, lecz wyłącznie na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracownik jest zobowiązany sprawdzić otrzymany dokument i kwestionować zawarte w nim błędy. Nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązku odpowiedniego – zgodnego z prawem – ukształtowania treści świadectwa (wyrok Sądu Najwyższego z 5 lipca 2011 r., I PK 198/10). 
Dotyczy to również treści pouczenia o prawie pracownika do sprostowania otrzymanego dokumentu, bo jego umieszczenia wymaga § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy (dalej: rozporządzenie). Ma to szczególne znaczenie ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze od 7 września 2019 r. 
Od tego dnia pracownik ma 14 dni (zamiast 7 dni) na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie dokumentu i również 14 dni (zamiast 7 dni) na zwrócenie się w tej sprawie do sądu, jeśli pracodawca odmówi poprawienia błędów (art. 97 § 21 zd. 1 k.p.). W konsekwencji, również od 7 września 2019 r. zmieniło się pouczenie, które zgodnie z pomocniczym wzorem świadectwa pracy (załącznik do rozporządzenia) powinno brzmieć: 
„Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sadu pracy.”
Z powodu braku odpowiednich regulacji do korygowania wadliwego świadectwa pracy stosuje się reguły o jego wydawaniu. Ponieważ Czytelnik zamieścił nieaktualne w chwili wydawania świadectwa pracy pouczenie, powinien zatem ten dokument sporządzić jeszcze raz – z obowiązującym od 7 września 2019 r. pouczeniem. Opatruje go datą z dnia jego przygotowania, a następnie wysyła na adres byłego pracownika lub osoby przez niego upoważnionej za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza w inny sposób. Może dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny ponownego wystawienia świadectwa pracy, poniewa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.