Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Czy każdy pracownik musi przejść badania dla kierowców

221

Nie zatrudniamy w naszej firmie kierowców. Jakkolwiek mamy auta, które od czasu do czasu są wykorzystywane przez pracowników do spraw służbowych. Czy tych pracowników należy kierować na badania psychotechniczne dedykowane dla kierowców? Uważamy, że nie ma takiej potrzeby, aut używają przecież tylko osoby, które mają prawo jazdy, nikogo nie przewożą i odbywa się to maksymalnie raz na miesiąc Nie są przecież zatrudnieni na stanowiskach kierowców.

ODPOWIEDŹ

O obowiązku wykonania badań psychotechnicznych dla kierowców decyduje lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych czy okresowych. W skierowaniu powinno się zamieścić informację o tym, że pracownik będzie kierował samochodem do celów służbowych w określonym wymiarze. Nie ma znaczenia, że nie jest zatrudniony formalnie na stanowisku kierowcy.

UZASADNIENIE

Przepisy nie przewidują wprost konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich pod kątem kierowania pojazdami dla wszystkich zatrudnionych. Przy czym jeśli pracownik będzie kierował samochodem służbowym, to niezależnie od tego czy będzie się to dokonywało raz na tydzień, czy raz na miesiąc powinien w mojej ocenie takie badania odbyć- także dla Państwa bezpieczeństwa i potencjalnych odpowiedzialności za zdarzenia drogowe, które pracownik-kierowca może spowodować. Lekarz ocenia stan zdrowia i zdolności do kierowania pojazdem przede wszystkim w ramach badań lekarskich, o których mowa w  art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W tym skierowaniu Państwo powinni zaznaczyć, że pracownik będzie kierował samochodem w ramach obowiązków służbowych. 
Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt  4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 
Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy stanowi, że o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. 
Oceny zagrożeń, lekarz dokonuje właśnie na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy, w tym także o zagrożeniach związanych z kierowaniem pojazdami. 
 

Ważne

Kierując na badania profilaktyczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.