Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba zatrudniona od kwietnia 2015 r. przebywająca w okresie ochronnym została zwolniona przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych za porozumieniem stron. Następnego dnia przysłała oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodny na rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn lezących po stronie zakładu pracy z dniem 1 marca, bez okresu wypowiedzenia. Oświadczam, że nie wniosę skargi do sądu pracy z tytułu ochrony w 4 letnim okresie przedemerytalnym”. Co mam wpisać w świadectwo pracy jako powód rozwiązania umowy? Jakie są skutki takiego zwolnienia w UP?

ODPOWIEDŹ

W ustępie 4 świadectwa pracy dotyczącym sposobu ustania stosunku pracy, w pkt a) należy wpisać, że rozwiązanie nastąpiło w wyniku porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Jeżeli pracownik będzie się ubiegał o zasiłek dla bezrobotnych, a później świadczenie przedemerytalne należy jeszcze wskazać przyczyny zakończenia zatrudnienia czyli niedotyczące pracownika (ekonomiczne np. redukcja etatów, likwidacja stanowiska, reorganizacja firmy). 

 

UZASADNIENIE

Umowa o pracę rozwiązuje się:

 

  • na mocy porozumienia stron;

  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

 

z upływem czasu, na który była zawarta.

W związku z rozwiązaniem (lub wygaśnięciem) stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Szczegółowy sposób wypełnienia świadectwa pracy, wraz z jego wzorem i objaśnieniami, określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

WAŻNE: Jedną z kluczowych informacji jaką powinno zawierać świadectwo pracy jest tryb rozw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę