Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obecnie korzystam z ulgi na start. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej w ramach specustawy?

Odpowiedź

Osoba korzystająca z „ulgi na start” nie może skorzystać w programu pomocowego związanego z koronawirusem tj. zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej za okres od marca do maja 2020 roku. 

Uzasadnienie

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, za wyjątkiem osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców,
2) twórcę i artystę; 
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
   – w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   – z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst kednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.).
W myśl art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

WAŻNE: Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia do „ulgi na start” przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem, w ramach pomocy dla różnych przedsiębiorców w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.