Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza pracownica była niezdolna do pracy przez przeszło 182 dni. Po zakończeniu okresu zasiłkowego, wystawiliśmy jej skierowanie na badania lekarskie. Pracownica nie stawiła się jednak do pracy tylko przesłała nam propozycję rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron oraz prośbę o udzielenie jej należnego urlopu wypoczynkowego. Czy w takim przypadku (pracownica nie pojawiła się w pracy oraz samowolnie udała się na urlop wypoczynkowy) możemy dyscyplinarnie zwolnić pracownicę z pracy, czy musimy przyjąć jej prośbę o rozwiązanie umowy o pracę?

Odpowiedź

Pracodawca nie musi wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę w trybie zaproponowanym przez pracownika. Pracownik, który nie pojawia się w pracy i nie usprawiedliwia swojej nieobecności narusza swoje podstawowe obowiązki względem pracodawcy. Takie zachowanie jest podstawą do zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym.

Uzasadnienie

Choroba jest czasem usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Po jej zakończeniu, pracownik zobowiązany jest stawić się do pracy. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 
W sytuacji opisanej w pytaniu, pracownik po zakończeniu swojej choroby nie stawił się do pracy. Przesłał natomiast prośbę o rozwiązanie swojej umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Złożenie prośby o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wymaga zgody zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku przychylić się do takiego wniosku pracownika. Wysłanie pracodawcy wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w takim trybie nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Pismo pracownika jest de facto wypowiedzeniem umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę następuje z upływem przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Nie jest jednak do tego zobowiązany. Pracownik, który złożył pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, a który decyzją pracodawcy nie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w tym okresie, ma obowiązek wykonywania pracy do czasu zakończenia swojego zatrudnienia.
Pracownik zwrócił się również z wnioskiem o udzielenie mu należnego urlopu wypoczynkowego, c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.