Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Kiedy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji sądowej

424

Jeden z pracowników wnioskował o dofinansowanie wczasów pod gruszą z ZFŚS. Jednak jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. Czy można mu przyznać te pieniądze i wypłacić, czy należy je zabezpieczyć na zadłużenie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź
Jeśli zajęcie komornicze obejmuje również inne wierzytelności, poza wynagrodzeniem, to świadczenie z ZFŚS podlega egzekucji w pełnej wysokości, bez stosowania żadnej ochrony. 

Uzasadnienie
Wynagrodzenie za pracę jest nietykalne, poza dozwolonymi przypadkami, kiedy z zachowaniem odpowiednich zasad można dokonywać z niego potrąceń. Bez zgody pracownika, mogą być potrącane tylko należności wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Wśród nich są sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub niealimentacyjnych. W przypadku egzekucji sądowej to komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę. Zawiadamia on dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. 

Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. 

Mimo że wynagrodzenie, dla celów ściągalności należności, jest traktowane bardzo szeroko, to jednak nie sięga świadczeń pochodzących np. z ZFŚS, a więc o charakterze wyłącznie socjalnym. W obiegu funkcjonuje interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potwierdzająca, że świadczenia finansowane z ZFŚS nie są wynagrodzeniem nawet w bardzo szerokim rozumieniu tego pojęcia. Nie kwalifikują się więc pod ochronę, jaką daje Kodeks pracy poprzez stosowani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.