Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak w trakcie pandemii zawiesić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Artykuły | 29 czerwca 2020 | NR 31
101

Dzięki tzw. tarczy 4.0 można zawiesić część ustawowych obowiązków związanych z ZFŚS. Czy każdy pracodawca może skorzystać z tego uprawnienia, a jeśli nie – jakie warunki musi spełniać?

ODPOWIEDŹ

Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) dotyczy tylko tych pracodawców, którzy spełniają warunki dotyczące spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, będących następstwem COVID-19. 

UZASADNIENIE

Pracodawca może zawiesić wykonywanie obowiązków z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawy ZFŚS). Jest to możliwe dzięki tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 (ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), która wprowadziła takie uprawnienie do tzw. specustawy (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
Na podstawie art. 15ge specustawy pracodawca ma prawo zawiesić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 obowiązek:

  • tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, 
  • dokonywania odpisu podstawowego oraz 
  • wypłaty świadczeń urlopowych. 

Skorzystanie z tego prawa jest obwarowane koniecznością spełnienia wymogów co do stanu finansowego oraz trybu wprowadzenia, co pokazuje tabela.
 

Warunki zawieszenia obowiązków związanych z ZFŚS
Lp. Rodzaj warunku Treść warunku Uwagi
1. Spadek obrotów gospodarczych
(art. 15g ust. 9 w zw. z art. 15ge specustawy)
– Nie mniej niż o 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. (było po 1 stycznia 2020 r. do czasu wejścia życie tarczy 4.0) do dnia poprzedzającego dzień́ złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. – Pracodawca musi spełnić ten warunek, jeśli nie dotyczy go istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
– Za miesiąc uważa się̨ także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, jeżeli okres porównawczy rozpoczyna się̨ w trakcie miesiąca kalendarzowego, czyli w dniu innym niż̇ pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 
1.   – Nie mniej niż o 25%, obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. (było po 1 stycznia 2020 r. do czasu wejścia życie tarczy 4.0) do dnia poprzedzającego dzień́ złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 
2. Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń 
(art. 15gb ust. 2 w zw. z art. 15ge specustawy)
– Jest to iloraz:
•    kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę (dalej koszt wynagrodzeń) – z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 specustawy – w wysokości odpowiadającej wartości obniżenia, o...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.