Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Jak ustalić wysokość ryczałtu na pracę w porze nocnej

177

Pracownik dużo pracuje w nocy. Chcemy mu zastąpić dodatki ryczałtem. Czy i kiedy można tego dokonać i jak taki ryczałt obliczyć?

ODPOWIEDŹ

Ryczałt może wystąpić jedynie u pracowników stale wykonujących pracę poza zakładem pracy.

 

UZASADNIENIE

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Ze względu na to, że poszczególne miesiące różnią się liczbą godzin do przepracowania według wymiaru czasu pracy, dodatek również jest zmienny. Stawkę godzinową uzyskuje się bowiem dzieląc kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Zamiast obliczania dodatków za każdą godzinę pracy nocnej dopuszczalne jest ustalenie należności z tego tytułu w formie ryczałtu, ale tylko w stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Określenie „stale poza zakładem pracy” nie oznacza wykonywania pracy „bez przerwy” bądź „wyłącznie” w innym miejscu. Wystarczy, że są to powtarzające się, zaplanowane okresy poza zakładem (wyrok SN z 13 listopada 2009 r., III PK 44/09). Część pobocznych obowiązków może być więc realizowana w firmie.

Reasumując, wysokość ryczałtu nie może odbiegać na niekorzyść w stosunku do wysokości wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych ustalonego w myśl zasady wyrażonej w art. 151[8] § 1 k.p.  Jeż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę