Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Jak u pracownika rozliczyć czas wydłużonych przerw w czasie pracy oraz spóźnienia

259

Jeden z pracowników nagminnie wydłuża obowiązkowe przerwy w pracy np. nie wraca na czas do pracy, oraz ma dużo spóźnień. W ciągu miesiąca z tego powodu traci nawet ok. 2 godzin. Czy można ukarać pracownika za takie naruszenia a jeśli tak, to w jaki sposób – kara słowna, pieniężna, potrącenie z wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Można nałożyć na pracownika karę porządkową – upomnienia, nagany. Prawne jest także pomniejszenie mu wynagrodzenia z tytułu niedopracowanego czasu pracy.

UZASADNIENIE

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Poza tym, pracodawca może ustanowić dodatkową jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 
60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taki rodzaj pauzy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
 

Ważne

Jeżeli pracownik nagminnie wydłuża czas przerwy kosztem czasu pracy ponosi odpowiedzialność porządkową.

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

– a za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia - także karę pieniężną. 

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, ale nie może jej wymierzyć po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
Pracownik może zostać pozbawiony wynagrodzenia za nieprzepracony czas. Wynagrodzenie przysługuje bowiem za pracę wykonaną, a za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.