Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca, zgodnie z przepisami, w listopadzie br. zawarł umowę o prowadzenie PPK. Kilku pracowników bierze udział w PPK. Proszę podać na przykładzie jak rozliczyć wpłaty podstawowe na liście płac przy założeniach, że pod koniec listopada pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3250 zł.

ODPOWIEDŹ

Podstawową wpłatę na PPK finansuje podmiot zatrudniający i uczestnik PPK - każdy z własnych środków. Wysokość wpłat podstawowych określono procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK, przy czym przez „wynagrodzenie” należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, bez stosowania rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek (tzw. limitu 30-trzydziestokrotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

UZASADNIENIE

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest więc przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz przychodów zwolnionych wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1949). 

Ważne

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto, a wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK - 2% wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia, po jego opodatkowaniu.


Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej pokrywanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do tej instytucji, wpłat finansowanych przez uczestnika. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia w firmie. Wpłat dokonuje się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 

W sytuacji, gdy umowa o prowadzenie PPK zostanie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.