Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka niestety nie działa w okresie koronowirusa. Zdanie pracują jedynie niektórzy pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o prace. Wszyscy zleceniobiorcy, w liczbie 10 osób niestety nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ nie świadczą usług. Podobno mogą oni ponownie wystąpić o wypłatę postojowego. Czy jest prawda?

Odpowiedź

Tak, po zmianie przepisów możliwe jest uzyskanie kilku świadczeń przez zleceniobiorców. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia samego zleceniobiorcy. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Uzasadnienie

Przypomnę, że osobie wykonującej umowę zlecenia przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Istotne jest, że umowa zlecenia musi być zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a dodatkowo przychód z takiej umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelam...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę