Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Czy pracodawca zawsze musi informować związki zawodowe o zamiarze zwolnią pracownika

198

Obecnie ze względu na trudną sytuację  właściciel rozważa możliwość zwolnieniu kilku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony.  Na terenie zakładu działają dwie organizacje związkowe 
i nie  wiadomo, czy dany pracownik jest członkiem związku czy też nie. Czy w tej sytuacji  istnieje obowiązek konsultacji ze związkiem zawodowym? Czy pracodawca może zwrócić się na przyszłość o dostarczenie listy pracowników, którzy należą do związku?

Odpowiedź 


Pracodawca ma obowiązek poinformowania działających na jego terenie związków zawodowych o zamiarze zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony  nawet jeśli nie jest pewnym czy zwalniany pracownik jest członkiem tego związku. Oczywiście pracodawca może zwrócić się do organizacji związkowej o listę osób przynależących do związku, ale  musi podać przyczynę takiego żądania. 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek zawiadamić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. 

Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. A w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.
Powołany przepis wprost mówi o zamiarze  zwolnienia członka związku zawodowego, a nie każdego pracownika. Natomiast gdy pracodawca ma trudność z ustaleniem, czy dany pracownik jest członkiem związku, to dla skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę takiemu pracownikowi i tak powinien on zwrócić się o konsultację związków zawo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.