Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy można realizować zajęcie wynagrodzenia z dochodów uzyskiwanych z umowy zlecenia

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
169

Czy zatrudniając osobę na umowę zlecenie mam prawo wołać o informacje dotyczącą potrąceń komorniczych? Czy przyjmując na zlecenie mam obowiązek kontynuować potrącenia które miała ta osoba będą zatrudniona na umowę o pracę? A co w przypadku jeśli pracownika zatrudniony na umowę o prace ma potrącenia komornicze, stosunek pracy został rozwiązany, komornik otrzymał informacje o zakończeniu stosunku pracy. Pracownik ten wraca po 10 miesiącach przerwy na umowę zlecenie do tego samego zakładu pracy, czy w takim przypadku zakład ma obowiązek kontynuowania potrącenia które wcześniej miał na umowie o pracę?

Odpowiedź

Umowę zlecenia uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Z zapisów tejże ustawy nie wynika prawo zleceniodawcy, do żądania oświadczenia w sprawie prowadzonej egzekucji do otrzymywanych świadczeń przez zleceniobiorcę. Zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia za pracę jest idzie za pracownikiem, za co jest odpowiedzialny pracodawca. Należy zauważyć, że zajęcie wynagrodzenia dotyczy umów wynikających z Kodeksu pracy. Zajęcie umowy zlecenia odbywa się poprzez zajęcie innych wierzytelności. Zatem otrzymanym zajęciem wynagrodzenia nie można realizować zajęcia wierzytelności. Po zatrudnieniu ponownie byłego pracownika, na którym ciążyło zajęcie wynagrodzenia, należy zawiadomić komornika, o tym że zajęcie nie będzie realizowane bowiem pracownik wykonuje umowę zlecenie. Wówczas komornik podejmie stosowne kroki.

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że zajęcie wynagrodzenia za pracę jest odrębna instytucją od zajęcia wierzytelności z tytułu umowy zlecenia.
W przypadku zajęcia wynagrodzenia ze stosunku pracy prawo do potrąceń m.in. wynikające z egzekucji uregulowane jest w Kodeksie pracy. 
W sytuacji zajęcia wierzytelności z tytułu umowy zlecania mamy do czynienia z egzekwowaniem należności wynikającej z obrotu gospodarczego uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
Zatem, obowiązki pracodawcy jako zleceniodawcy różnią się od obowiązków pracodawcy uregulowanego w Kodeksie pracy.
Należy podkreślić, że zajęcie wynagrodzenia za pracę nakładana na pracodawcę szereg obowiązków. Należą do nich m.in.:

  • zawiadomienie organu egzekwującego o dochodach pracownika i o przeszkodach w realizacji, zajęcia jeśli takie wystąpią,
  • w przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca bezzwłocznie musi zawiadomić organ egzekucyjny,
  • w świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek zamieszczenia wzmianki o prowadzeniu egzekucji, wskazania organu egzekucyjnego oraz numeru zajęcia i kwot egzekwowanych,
  • jeżeli nowe miejsce pracy byłego pracownika jest znane dotychczasowemu pracodawcy, to były pracodawca przesyła niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego nowemu pracodawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego pracodawcy.
  • nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwłocznie o zatrudnieniu dawnego pracodawcę oraz organ egzekucyjny.

Natomiast umowę zlecenie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wyni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.