Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Zajęcia wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenia

584

Zatrudniam pracowników na umowę o pracę i zlecenia. Otrzymałem zajęcie egzekucyjne z urzędu skarbowego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. A następnie urząd zajął wynagrodzenie zleceniobiorcy. Nie wiem w jakiej wysokości przekazać zajęte wynagrodzenie jeśli pracownik na umowę o pracę ma dochód brutto 2250 zł, a zleceniobiorca w zależności od tego ile zleceń wykona. W jakiej wysokości przekazywać do urzędu zajęte wynagrodzenie z umowy o pracę i w jakiej wysokości z umowy zlecenia? Jak powinienem postąpić w opisanych przeze mnie przypadkach, żeby urząd skarbowy mnie nie ukarał za błędne postępowanie?

Odpowiedź

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który ma dochód minimalny, nie należy potrącać z wynagrodzenia żadnej kwoty, tylko zawiadomić urząd skarbowy o przeszkodach w realizacji zajęcia związane z tym, że pracownik zatrudniony jest z minimalnym wynagrodzeniem, tj. 2250 zł brutto. Do zawiadomienia należy dołączyć listy płac z trzech ostatnich miesięcy sprzed otrzymania zajęcia.
W przypadku umowy zlecenie, jeżeli Czytelnik otrzymał z urzędu skarbowego zajęcie wynagrodzenia za pracę, a pracownik-zleceniobiorca uzyskuje dochody tylko z umowy zlecenia, to zajęcie wynagrodzenia nie jest właściwym zastosowanym środkiem egzekucyjnym przez urząd. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie do urzędu, o tym że zajęcie nie może być zrealizowane ponieważ pracownik osiąga dochody tylko z umowy zlecenie.
Jeśli jednak urząd skarbowy zajął wierzytelności zleceniobiorcy, to dochód pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w pełnej miesięcznej wysokości należy przekazać do urzędu skarbowego na zajęcie wierzytelności wraz z oświadczeniem o dochodach z ostatnich trzech miesięcy sprzed zajęcia.

Uzasadnienie

Realizacja przez pracodawcę zajęcia wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
Wynagrodzenie to kwota należna za pracę pracownika na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy. Wynagrodzenie obejmuje płacę oraz inne składniki wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia i jest  obowiązkowym świadczeniem pracodawcy wobec pracownika. 
Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
W tle przepisów Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania) podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (są to kwoty, które pracownik pobrał od zakładu pracy do rozliczenia się w związku z wydatkami poniesionymi np. podczas podróży służbowej, a obciążającymi zakład pracy),
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy tzn. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (kara pieniężna zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ww. potrąceń).

Potracenia te pracodawca jest obowiązany dokonywać się w ww. kolejności.
Zaznaczyć trzeba, potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane w poniższych granicach:

  1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Podkreślić należy, że potrącenia te nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami dotyczącymi alimentów trzech piątych wynagrodzenia. Niemniej jednak, wynagrodzenia za stosunku pracy uregulowane w Kodeksie pracy podlegają ochronie również w przypadku potrąceń egzekucyjnych.
W ramach ochrony wynagrodzenia ustawodawca objął również kwotę minimalną tj. wyznaczył kwotę wolną od potrąceń. Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów i od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł.
Także, wolne od potraceń jest 75% wynagrodzenia w przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. Natomiast, przy zastosowaniu  kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 wolne od potraceń jest 90% wynagrodzenia.
Należy dodać, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrąceń, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Zatem, mając na uwadze przepisy Kodeksu pracy z wynagrodzenia mogą być egzekwowane sumy na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 
Spostrzec trzeba, że naczelnik urzędu skarbowego jest jednocześnie administracyjnym organem podatkowym i egzekucyjnym. Będąc organ egzekucyjnym realizuje zobowiązania publicznoprawne na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. W ramach tego postępowania egzekucyjnego stosuje środki egzekucyjne, a egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z nich.
Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne.
Podkreślić należy zauważyć, że zgodnie z ustawą postępowaniu egzekucyjnym w administracji minimalne wynagrodzenie nie jest wyłączone z egzekucji oraz nie jest objęte zakazem egzekucji z uwagi na podmiot, jednakże zgodnie 
z Kodeksem pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia tj 2250 zł w roku 2019. 
Pracodawca, związany z pracownikiem stosunkiem pracy, otrzymawszy zajęcie wynagrodzenia tegoż pracownika, zgodnie z ustawą egzekucyjną nie może wypłacać zajętej części wynagrodzenia  lecz ma obowiązek przekazać tę cześć organowi egzekucyjnemu, aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.
Zatem, mając na uwadze kwotę wolną od zajęć określoną w Kodeksie pracy, potrąceniu podlega wynagrodzenie ponad kwotę wolną, w wysokości 50% tej kwoty lub 75% tej kwoty.

Przykład
Rok 2019 – minimalne wynagrodzenie 2250 zł:
2250,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych = kwota wolna od zajęcia.

 

Wynagrodzenie brutto 2250,00 zł
Składki ZUS:  
składka emerytalna: (9,76%) 219,60 zł
składka rentowa: (1,5%) 33,75 zł
składka chorobowa: (2,45%) 55,13 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 308,48 zł
podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1941,52 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 174,74 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%) 150,47 zł
koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
podstawa obliczenia zaliczki 1830,00 zł
zaliczka na podatek (18%) 283,07 zł
zaliczka do urzędu skarbowego 133,00 zł
wynagrodzenie netto – wolne od zajęcia 1633,78 zł


Przykład
Rok 2019 – wynagrodzenie – 3000 zł  brutto [3000 zł – składki składka na ubezpieczenia społeczne -zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota wolna od zajęć ] x 1/2 = kwota potrącenia z wynagrodzenia na podstawie tytułu wykonawczego na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

 

Wynagrodzenie brutto 3000,00 zł
Składki ZUS:  
składka emerytalna: (9,76%) 292,80 zł
składka rentowa: (1,5%) 45,00 zł
składka chorobowa: (2,45%) 73,50 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 411,30 zł
podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2588,70 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 232,98 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%) 200,62zł
koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
podstawa obliczenia zaliczki 2477,00 zł
zalic...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.