Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY

7 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Czy cudzoziemiec może być zatrudniony wyłącznie na umowach terminowych

163

Pracownikowi z Ukrainy kończy się 31 stycznia 2020 r. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w związku z czym wystąpił o następne. Tego samego dnia rozwiązuje się trzecia umowa o pracę na czas określony, jaką z nim zawarliśmy. Chcemy go dalej zatrudniać, ale zastanawiamy się nad rodzajem umowy o pracę. Czy powinna to być umowa na czas nieokreślony czy też następna terminowa, pokrywająca się z okresem, na jaki otrzyma kolejne zezwolenie? 
 

ODPOWIEDŹ


Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę na czas nieokreślony, ponieważ wyczerpał limit 3/33 dotyczący umów terminowych. Umowę na czas określony mógłby zastosować, gdyby zaistniała jedna z sytuacji określonych w art. 251 § 4 k.p. 

UZASADNIENIE


O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (dalej zezwolenie) cudzoziemiec występuje nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na polskim terytorium (art. 105 ust. 1 w zw. z art. 114 ustawy o cudzoziemcach). 

Dotrzymanie tego terminu i niewystępowanie braków formalnych we wniosku lub ich terminowe uzupełnienie powoduje, że wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia (art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach). W efekcie pobyt tej osoby w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia stanie się ostateczna (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach). 
 

WAŻNE:

W okresie oczekiwania na zezwolenie Ukrainiec może pracować w warunkach kontynuacji dotychczasowego zatrudnienia, czyli gdy wniosek o zezwolenie dotyczy pracy w tej samej firmie, na podstawie takiej samej umowy i na tym samym stanowisku.

Nie ma przepisów, które nakazywałaby pracodawcy zawieranie z cudzoziemcem umowy o pracę na czas pokrywający się z okresem, na jaki zostało wydane zezwolenie. Strony mają w tym przypadku swobodę w wyborze rodzaju umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony), jeśli stosują polskie przepisy prawa pracy (por. art. 8 rozporządzenia PE i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych i art. 28 Prawa prywatnego międzynarodowego). Jeżeli jednak zdecydowały o terminowym zatrudnieniu, wówczas pracodawca musi przestrzegać tzw. limitu 3/33 zapisanego w art. 251 k.p. Przepis ten przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między nim a tym obcokrajowcem (te same strony stosunku pracy), nie może być dłuższy niż 33 miesiące, natomiast łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż trzy. 

WAŻNE:

Do limitu 3/33 nie wlicza się umów na okres próbny (wyrok SN z 7 lutego 2001 r., sygn. akt I PKN 229/00, OSNAPiUS 2001/13/8). 

Przekroczenie limitu 3/33 jest dopuszczalne jedynie wtedy,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.