Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka w ramach zorganizowanego szkolenia dla menedżerów, współfinansowanego ze środków KFS zgłosiła jako uczestników osoby związane ze spółka umową zlecenia. Po szkoleniu organizator wystawił fakturę na której widnieją nazwiska zarówno pracowników etatowych, jak i zleceniobiorców. Czy udział w szkoleniu zleceniobiorców Spółki będzie stanowił dla nich przychód? W jaki sposób go wykazać? Czy w umowie zlecenia powinny być zapisy przewidujące taki świadczenie?

Odpowiedź

Zleceniobiorcy z tytułu bezpłatnego szkolenia uzyskali przychód z innych źródeł, który jest opodatkowany za zasadach ogólnych. Spółka musi jedynie wskazać wielkość przychodu, jaki uzyskał każdy ze zleceniobiorców w deklaracji PIT- 8C.

 

Uzasadnienie

W myśl generalnej zasady, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Należy podkreślić, że w myśl art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

  • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju

 

i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnieni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.