Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do grona osób zatrudnionych trzeba wliczać od 25 czerwca 2019 r. przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie. Za to nie należy martwić się tzw. limitem trzydziestokrotności. To tylko dwa z wielu nowych rozwiązań dotyczących PPK.

Od 1 lipca 2019 r. zatrudniający co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. powinni stosować ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa PPK). I to już z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. Zaczęły one bowiem obowiązywać od 25 czerwca 2019 r. Te same rozwiązania będą dotyczyć kolejnych grup zobligowanych do wdrożenia Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: PPK), dla których terminy objęcia ustawą PPK przypadają na:

 • 1 stycznia 2020 r. – w przypadku zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., 
 • 1 lipca 2020 r. – w stosunku do zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 
 • 1 stycznia 2021 r. – wobec pozostałych zatrudniających. 

Większa grupa zatrudnionych
W gronie osób zatrudnionych znajdują się: pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie spółdzielni produkcyjnej i kółek rolniczych, osoby pełnoletnie realizujące umowę agencyjną, zlecenia lub o świadczenie usług, a także członkowie rad nadzorczych otrzymujący wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Zaliczenie do tej grupy następuje pod dwoma warunkami: 

 • obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia, dającego jeden z wymienionych statusów, 
 • nieukończenia 55 lat, a jeśli dana osoba jest między 55 a 70 rokiem życia tylko wtedy, gdy zawnioskuje o włączenie jej do programu PPK.

Z kręgu osób zatrudnionych były wyłączone te spośród wymienionych osób, które przebywały na urlopach wychowawczych lub pobierały zasiłek macierzyński/zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Teraz podmioty zatrudniające muszą je uwzględniać, ustalając liczbę zatrudnionych, od której zależy data objęcia ich obowiązkiem stosowania PPK. Mogą również zawierać umowy o prowadzenie PPK na rzecz tych osób w takich samych terminach, w jakich będą to czynić dla innych osób zatrudnionych. Nie mają obowiązku czekania na ich powrót do pracy. 

Zniesienie limitu 30-krotności
Do czasu zmiany przez „wynagrodzenie” (od niego zależy m.in. kwota wpłat do PPK) należało rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa systemowa), z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

A zatem obowiązywał również tzw. limit 30-krotności, czyli kwota odpowiadająca 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, powyżej której nie pobiera się wpłat (art. 19 ustawy systemowej). Teraz podmioty zatrudniające nie muszą go stosować, realizując ustawę PPK. Ograniczenie to zostało bowiem wyłączone. 

System PPK jest dobrowolnym instrumentem oszczędzania, całkowicie odrębnym od powszechnego systemu ubezpieczeń, gdzie ograniczenie 30-krotności obowiązuje. Stąd stosowanie tego limitu nie znajdowało żadnego uzasadnienia w PPK. Dodatkowo było źródłem problemów dla Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR) przy tworzeniu systemu ewidencji uczestników PPK i rozliczania dopłat. Mogłoby stanowić także kłopot dla pracodawców i pracowników, jeśli są ubezpieczeni z kilku tytułów, np. przy ustaleniu, czy pracownik już nie odprowadza składek do ZUS.

Modyfikacje w wezwaniach PFR
Nowością jest wprowadzenie możliwości zastosowania mechanicznie odtwarzanego podpisu (zamiast własnoręcznego) osoby uprawnionej do podpisania wezwania, jakie PFR będzie wysyłał, jeśli okaże się po weryfikacji, że podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie (dodany do art. 8 ust. 5b ustawy PPK). PFR ma obowiązek wezwać na piśmie w takim przypadku do zawarcia tej umowy z wyznaczoną instytucją finansową lub do przekazania informacji o zawarciu takiej umowy. Podmiot zatrudniający ma natomiast 30 dni od dnia otrzymania wezwania na wykonanie zobowiązania.

PFR będzie także wysyłał wezwania do podmiotów zatrudniających, które są zasadniczo zwolnione ze stosowania PPK, ponieważ prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE). Ma w nich żądać przedłożenia oświadczenia o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE (dodany do at. 8 ust. 5a ustawy PPK). Ustawodawca założył, że taka informacja zakończy procedurę PFR i zamknie proces wysyłania wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z ewidencji PPK – do kolejnej weryfikacji. 
 

Ważne

Instytucja finansowa może udostępnić uczestnikowi PPK informacje o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści informacji na trwałym nośniku, a także za pomocą swojego systemu teleinformatycznego, a na wniosek uczestnika PPK – w postaci papierowej (art. 22 ust. 1 ustawy PPK w nowym brzmieniu). Te dwa ostatnie sposoby są nowe. 


Doprecyzowane zwolnienie z tworzenia PPK
Nie tworzy PPK podmiot zatrudniający, który na dzień objęcia go ustawą PPK łącznie spełnia następujące warunki:

 • prowadzi PPE, 
 • nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o PPE, 
 • do PPE przystąpi co najmniej 25% osób u niego zatrudnionych. 

Aktualnie z tego zwolnienia może skorzystać, a nie jak poprzednio – musiał, co zamykało mu drogę do uruchomienia systemu PPK, gdyby miał takie plany (art. 133 ust. 1 ustawy PPK w nowym brzmieniu). Przymus wdrożenia PPK powstaje natomiast w okolicznościach wymienionych w art. 133 ust. 2 ustawy PPK, wśród których pojawiła się nowa przesłanka. Mianowicie zaistnieje konieczność otwarcia PPK od dnia następującego po 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE liczba uczestników PPE spadnie poniżej 25% osób zatrudnionych. 

Więcej warunków dla wynagrodzenia za wynik
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Liczba warunków pobierania tego wynagrodzenia wzrosła z dwóch do trzech (art. 49 ust. 3 ustawy PPK w nowym brzmieniu). Są to aktualnie: 

 • realizacja dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego (funduszu emerytalnego lub subfunduszu) za dany rok,
 • uzyskanie w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny (fundusz emerytalny lub subfundusz) przewyższającej stopę referencyjną,
 • osiągnięcie na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty – to nowy wymóg, z którym wiąże się dodatkowy obowiązek, tj. przekazywanie informacji o stopie zwrotu do 10 grudnia danego roku do PFR, który z kolei do 20 grudnia opublikuje zestawienie otrzymanych danych. 

Novum stanowi ponadto zakaz pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub funduszu.

Koszty przy zamówieniu publicznym 
Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie ustawy PPK uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Obecnie ta zmiana ma uwzględniać sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego i tylko w zakresie obciążającym podmi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.