Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownica otrzymała polecenie przenoszenia ciężkich rzeczy innego pomieszczenia. Przenoszenie trwało cały dzień. Na drugi dzień zgłosiła, że uległa wypadkowi. Lekarz wydał zaświadczenie, że stan zdrowia pracownicy uległ pogorszeniu w związku z wypadkiem. Pracownica ze względu na stan zdrowia przedłożyła zaświadczenie, że nie powinna nosić więcej niż 2 kg jednorazowo. Dodam, że przenoszone rzeczy nie przekraczały podstawowych norm dźwigania dla kobiet. Czy opisana sytuacja nosi znamiona wypadku przy pracy jeśli z definicji wynika, że wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz, które nastąpiło w związku z pracą?

Odpowiedź

Przedstawione zdarzenie nosi znamiona wypadku przy pracy bowiem wystąpiła nagłość wypadku w tej sytuacji czas trwania nie przekroczył jednej dniówki roboczej, przyczyna zewnętrzna - czynnik zewnętrzny, który wywołał uraz tj. czynności wykonywane przez poszkodowaną – wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężarów nawet wówczas, gdy masa przenoszonych ładunków nie przekraczała dopuszczalnych norm dźwigania, uraz – uszkodzenia ciała poszkodowanej wskutek działania czynnika zewnętrznego, związek z pracą - do urazu doszło podczas wykonywania pracy w czasie jednej dniówki. 
Jednakże należałoby doprecyzować stwierdzenie „pogorszenia stanu zdrowia” i jeżeli lekarz stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia ciała bądź narządów, wówczas należy uznać opisane zdarzenie jako wypadek przy pracy.

Uzasadnienie

Wszystkie przesłanki wypadku przy pracy zawiera w art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;
 • wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;
 • odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;
 • wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepsisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
 • odbywania służby zastępczej;
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;
 • kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Należy zauważyć, że zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał urazu lub poniósł śmierć, nie zawsze może być zakwalifikowanie jako wypadek przy pracy. Poprzez analizę całokształtu sprawy w kontekście definicji wypadku przy pracy  prowadzi się szczegółowe postępowanie. Jeżeli, dane zdarzenie nie zawiera jednej z przesłanek z definicji wypadku przy pracy (nagłość, uraz, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą), to nie będzie mogło być w tej kategorii zakwalifikowane. Podkreślić należy, że wytypowany przez pracodawcę zespół powypadkowy m,a za zadanie wykazania czy zdarzenie miało charakter nagły, zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, miało związek z pracą oraz czy w jego wyniku doszło do urazu lub śmierci pracownika. Zatem, tylko na podstawie przeprowadzonego postępowania powypadkowego może dane zdarzenie, które pełnia wszystkie cechy wypadku przy pracy, zostać  zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.
Pierwszym elementem definicji wypadku przy pracy jest jego nagłość. Należy podkreślić, że ww ustawa dookreśla uraz jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. W potocznym rozumieniu zdarzenie nagłe w kontekście problematyki wypadkowej odnosi się do przypadków cechujących się natychmiastowością i gwałtownością.
Podkreślić należy, że w kwestii oceny nagłości zdarzenia można posiłkować się orzecznictwem sądowym.
Sąd Najwyższy w wyroku z 2 marca 1977 r. (sygn. akt  III PRN 50/75) stwierdził, że doznanie obrażeń w wyniku upadku i uderzenia o twarde przedmioty w miejscu pracy jest typowym przykładem „nagłego zdarzenia”. 
W omawianym zakresie wypowiedział się Trybunał Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 19 września 1958 r. (sygn. akt TR III 149/58), Trybunał zauważył, że nie odbiera zdarzeniu znamienia nagłości niejednorazowe działanie przyczyny zewnętrznej, lecz trwające przez okres nieprzekraczający dniówki roboczej. Również Sąd Najwyższy w wyroku z 19 czerwca 2001 r. (sygn. akt SN IIUKN419/00) uzasadnił, że przyczyna zewnętrzna nie musi być związana wyłącznie z działaniem sił przyrody, narzędzi,  maszyn i urządzeń, energii czynników chemicznych itp. Może nią być czynnik zewnętrzny, mogący wywołać uraz, w tym także czynności wykonywane przez samego poszkodowanego, np. wysiłek fizyczny związany z przemieszczeniem ciężarów – nawet wówczas, gdy masa przenoszonych ładunków nie przekracza dopuszczalnych norm dźwigania.
Natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 1997r. (sygn. akt II UKN 304/97) i z 22 listopada 2000 r. (sygn. alt II UKN 63/00) uzasadnił, że predyspozycje zdrowotne pracownika – mogą stanowić dla niego nadmierne obciążenie  i wywołać przyczynę urazu.
Kolejna przesłanką, która jest badana w kategorii wypadku przy pracy jest przyczyna zewnętrzna. Przyjmuje się, że przyczyną zewnętrzną jest skutek oddziaływania na człowieka czynnika który występuje poza organizmem, który jest przyczyną urazu. Tak więc, za przyczynę zewnętrzną należy uznać każdy czynnik zewnętrzny, zdolny do spowodowania skutków w organiźmie pracownika w postaci urazu lub śmierci. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 24 październia 1978 r. (sygn. akt III URN 2678) zauważył, że przy ocenie czy działała przyczyna zewnętrzna można mówić wtedy, gdy wypadek pozostaje poza wolą i świadomością pracownika w odróżnieniu od przyczyny wewnętrznej. W pojęcie p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.