Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ustalenie dnia wolnego za przypadające święto w sobotę dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
32

Pracodawca wydał zarządzenie określające termin odbioru dnia wolnego za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w sobotę. Pracownicy mają możliwość wyboru jednego z dwóch dni odbioru (piątku 14 sierpnia lub poniedziałku 17 sierpnia). 
Jak w tym kontekście należy odnieść się do konieczności oddania dnia wolnego pracownikom niepełnoetatowym? 
1) pracownik zatrudniony na 3/4 etatu, pracujący 30 godzin tygodniowo, wykonuje pracę na podstawie harmonogramu wtorek, środa, czwartek – po 8 godzin i w piątek 6 godzin. A poniedziałek jest dla niego dniem wolnym.
 2) pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, pracujący na podstawie harmonogramu w poniedziałek i czwartek po 8 godzin oraz we wtorek 4 godziny, a środa i piątek są dla niego dniami wolnymi. Dodatkowo osoba ta ma ustalony w harmonogramie dzień 31 sierpnia jako dzień wolny od pracy pomimo, że poniedziałki ma pracujące.
 

Odpowiedź

Wymiar czasu pracy to liczba godzin, którą pracodawca powinien zaplanować pracownikowi do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy uzależniony jest od tego czy w danym miesiącu i w jakie dni przypadają święta.  Wymiar czasu pracy w miesiącu sierpniu wynosił 160 godzin. Zatem, miesiącu sierpniu 2020 roku wymiar czasu dla pracownika zatrudnionego na:

  • 3/4 etatu wymiar czasu pracy w miesiącu sierpniu 2020 roku wyniósł 160 godzin x 3/4 = 120 godzin,
  • 1/2 etaty wymiar czasu pracy w miesiącu sierpniu 2020 roku wyniósł 160 godzin x 1/2 = 80 godzin.

Pracownicy w miesiącu sierpniu 2020 roku przepracowali zgodnie z zgodnie z harmonogramem:

  1. 3/4 etatu – wtorki, środy, czwartki  - po 8 godzin pracy i piątki po 6 godzin pracy – 12 dni x 8 godzin + 4 dni x 6 godzin = 96 + 24 = 120 godzin – zatem, harmonogram pracy tego pracownika obejmuje ustalony wymiar czasu pracy w  miesiącu sierpniu 2020 roku (168 godzin – 8 godzin święto = 160 godzin x 3/4 etatu = 120 godzin do przepracowania),
  2. 1/2 etatu – poniedziałki i czwartki – po 8 godzin pracy, wtorki – po 4 godziny pracy – 9 dni x 8 godzin + 4 dni x 4 godziny = 72 + 16 = 88 godzin –  harmonogram pracy tego pracownika przewiduje poniedziałek 31 sierpnia dniem wolnym od pracy – zatem, 88 godzin należy pomniejszyć o 8 godzin (168 godzin – 8 godzin święto = 160 godzin x 1/2 etatu = 80 godzin do przepracowania) tj. pracownik przepracuje 8o godzin w miesiącu sierpniu.

Biorąc pod uwagę harmonogramy pracy pracowników zatrudnionych na 3/4 i 1/2 etatu, pracownikom tym nie przysługiwał dzień wolny za święto 15 sierpnia 2020 roku, ponieważ przepracowali godziny zgodnie z wymiarem czasu pracy dla ich etatów.

Uzasadnienie

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

  1. przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  2. przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  3. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zauważyć trzeba, że przepisy prawa pracy nie zawierają innego sposobu obliczania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę