Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Urlop dla rodzica adopcyjnego niewiele się różni od urlopu macierzyńskiego

223

Jedna z zatrudnionych przez nas pracownic chce przyjąć na wychowanie jako rodzina zastępcza niemowlę. Jak w tej sytuacji wygląda jej uprawnienie do urlopu macierzyńskiego?

Odpowiedź

Z formalnego puntu widzenia pracownica będzie korzystała nie z urlopu macierzyńskiego lecz z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W praktyce oba świadczenie niewiele się różnią pracownicy będą więc przysługiwać te same uprawnienia co kobiecie, która sama urodziła dziecko i korzysta w związku z tym z urlopu macierzyńskiego.

 

Uzasadnienie

Z urlopu macierzyńskiego co do zasady korzysta biologiczny rodzic dziecka- matka, choć w pewnych okolicznościach może to być i ojciec dziecka bądź członkowie  rodziny. Natomiast urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przeznaczony jest dla osób, która przyjęły dziecko (albo kilkoro dzieci) na wychowanie i wystąpiły do sądu rodzinnego i opiekuńczego z wnioskiem o rozpoczęcia postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (albo dzieci). Do tej kategorii zalicza się również tych, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza. Wyjątek robi się za to dla zawodowej rodziny zastępczej. W przypadkach obu urlopów uprawnienia zainteresowanych pracowników są bardzo podobne. Są jednak też między nimi pewne różnice.

Pierwsza polega na inaczej skonstruowanej możliwości korzystania z uprawnień urlopowych. O ile bowiem w przypadku typowego urlopu macierzyńskiego pierwszą jego część obowiązkowo musi wykorzystać matka a jedynie w wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość korzystania z tej możliwości przez ojca dziecka albo innego członka rodziny, o tyle urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego daje takie szanse wszystkim rodzicom adopcyjnym. W efekcie zarówno mężczyzna jak i kobieta – i to od pierwszego dnia korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego- mają takie same uprawnienia i mogą z nich korzystać według własnego uznania. Dodatkowo w sytuacjach szczególnych z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego skorzystać też mogą najbliżsi członkowie rodziny rodziców adopcyjnych.

Osoba przyjmująca dziecko na wychowanie, która wystąpiła do sądu rodzinnego i opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza może skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w następującym wymiarze:

 

  • w przypadku przejęcia opieki nad jednym dzieckiem- 20 tygodni;

  • przy przypadku jednoczesnego przejęcia opieki na dwójką dzieci- 31 tygodni;

  • w przypadku jednoczesnego przejęcia opieki na trojgiem dzieci- 33 tygodnie;

  • w przypadku jednoczesnego przejęcia opieki na czworgiem dzieci- 35 tygodni;

  • w przypadku jednoczesnego przejęcia opieki na pięciorgiem albo większą liczbą dzieci- 37 tygodni.

 

W żadnym wypadku urlop ten nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.  Okres ten może zostać wydłużony do 10 roku życia dziecka, ale dotyczy to pociech wobec których podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Uprawnienia te nie dotyczą zawodowej rodziny zastępczej.

WAŻNE: Przepisy regulujące kwestię urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego posługują się sformułowaniem „pracownik” a nie „pracownica”. Pozwala to uznać, że z uprawnienia tego mogą skorzystać zarówno kobieta jak i mężczyzna i to na takich samych zasadach. Wystarczy, że mamy do czynienia z rodzicami adopcyjnymi, którzy swobodnie podejmują decyzję co do tego, które z nich skorzysta z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Te same zasady, ale…

Podobieństwo między typowym urlopem macierzyńskim i urlopem na warunkach tego urlopu polegają też na tym, że stosuje się wobec obu tych świadczeń (oczywiście odpowiednio) te same regulacje dotyczące:

 

  • zasad dzielenia tego urlopu między poszczególnych opiekunów;

  • zasad przejęcia uprawnień do korzystania z tego rozwiązania, w sytuacji gdy jeden z opiekunów dziecka może się legitymować orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Te...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.