Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Uelastycznienie czasu pracy poprzez wprowadzenie ruchomego czasu pracy w okresie letnim

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
119

W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie chciałbym, za zgodą związków zawodowych, zawrzeć w regulaminie wewnętrznym zapis dotyczący ruchomego czas pracy w brzemieniu „w okresie od czerwca do końca sierpnia pracownicy mogą rozpoczynać pracę między godz. 6.00 a 8.00, jednakże jedna wyznaczona osoba ma rozpoczynać pracę o godzinie 8”. Zapis ten związany jest z wysokimi temperaturami w okresie letnim, a ja nie mogę w tym czasie stworzyć pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Czy mogę w okresie letnim tak zorganizować pracę?

Odpowiedź

Przepisy prawa pracy pozwalają wprowadzenie ruchomego czasu pracy tylko w okresie poprzez umożliwienie pracownikom wcześniejsze rozpoczęcie pracy, z tym samym wcześniejsze zakończenie pracy. Zatem, wprowadzenie w regulaminie wewnętrznym zapisów dotyczących czasu pracy w okresie letnim są prawidłowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasada ogólną czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział różne systemy czasu pracy dając możliwość pracodawcy dostosowanie czasu pracy do charakteru i warunków pracy. Wśród tych systemów czasu pracy istnieje możliwość zastosowania min. ruchomego czas pracy.
W myśl art. 1401 Kodeksu pracy w ruchomym czasie pracy rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.
Podkreślić należy, że wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku tj. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, a jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
Zauważyć także trzeba, że w ruchomym czasie pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Zatem zastosowanie ruchomego czasu pracy może nastąpić poprzez:

  • sporządzenie rozkładów czasu pracy, zgodnie z którymi pracownik rozpoczyna pracę w różnych godzinach,
  • ustalenie przedziału czasu, w którym nastąpi podjęcie pracy przez pracownika.

Ruchomy czas pracy pracodawca może wprowadzić:
a) w układzie zbiorowym pracy lub
b) na podstawie porozumienia zawartego z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli uzgodnienie porozumienia napotyka na przeszkody pracodawca został zobligowany do jego uzgodnienia z reprezentatywną organizacją, 
c) w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe na podstawie porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników, wyłonionym w trybie określonym u danego pracodawcy albo
d) na pisemny wniosek złożony przez pracownika.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z ar. 104 Kodeksu pracy regulamin pracy us...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę