Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy (z pracy kierowcy korzysta dyrektor) często pracując dłużej np. od 7 rano do 19 może być zatrudniona w równoważnym systemie pracy?

Odpowiedź


Tak. W równoważnym systemie pracy występuje nierównomierne rozłożenie godzin pracy w poszczególnych dniach roboczych np. może wystąpić przedłużenie w niektóre dni dobowej normy czasu pracy do dwunastu godzin Jednakże, w przyjętym okresie rozliczeniowym przeciętna tygodniowa norma czasu pracy nie może przekroczyć czterdziestu godzin. Nie ma przeszkód aby zawrzeć stosunek pracy z kierowcą właśnie w tym systemie pracy.

Uzasadnienie


Czas pracy kierowców zatrudnionych na umowę o pracę określa ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Jednak w kwestiach nieuregulowanych w tejże ustawie należy stosować Kodeks pracy. 

Zgodnie z tą ustawą należy wyróżnić pracę kierowców w różnych systemach pracy, tj. podstawowym, równoważnym, przerywanym, zadaniowym i mieszanym  (połączony system przerywany i równoważny).czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Przy czym, tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas może być przedłużony do 60 godzin, jeśli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy. W systemie równoważnym czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 

Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, lecz w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. A przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Podkreślić należy, że równoważnie normy tygodniowej następuje poprzez wydłużenie dobowej normy czasu pracy w niektórych dniach tygodnia i jej skrócenie w innych dniach tygodnia. Równoważenie czasu pracy następuje także poprzez zapewnienie pracownikowi dodatkowych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. A to oznacza, że w tym  samym okresie rozliczeniowym przyjętym przez pracodawcę kierowca zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy powinien przepracować taką samą liczbę godzin jak kierowca pracujący w podstawowym systemie czasu pracy.

Wprowadzenie równoważnego czasu pracy w zakładzie pracy może być uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, albo w zarządzeniach wewnętrznych.

Należy zaznaczyć, że obowiązek ustalenia regulaminu pracy mają pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników. Pracodawca za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę