Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – ognisko artystyczne. Realizuję zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 np. rytmika, nauka gry na instrumentach i języka angielskiego, koncerty edukacyjne, szachy, karate, itp. Zatrudniam jako instruktorów nauczania osoby pozostające w stosunkach pracy w różnych instytucjach, osoby bez stałego miejsca zatrudnienia, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz studentów. Do końca sierpnia 2018 r. wszyscy mieli umowy zlecenia.

Czy od 1 września 2018 r. osoby wymienione poniżej powinny pracować u nas na podstawie umowy o pracę czy cywilnoprawnej (zlecenia, w przypadkach muzyka grającego podczas koncertu – dzieło, a prowadzących działalność gospodarczą – o świadczenie usług rozliczaną fakturami):

 

 1. osoba na etacie nauczyciela w innej placówce prowadzi u nas rytmikę 2 razy w tygodniu po 2 godziny,

 2. muzyk na etacie w filharmonii prowadzi u nas naukę gry na instrumencie,

 3. muzyk na etacie w filharmonii gra u nas w czasie koncertu edukacyjnego,

 4. nauczyciel języka obcego niezatrudniony nigdzie, prowadzący własną działalność gospodarczą,

 5. nauczyciel języka obcego na etacie w szkole i prowadzący własną działalność gospodarczą,

 6. muzyk na etacie w filharmonii i w szkole u nas prowadzi naukę gry na instrumentach lub gra w koncertach edukacyjnych,

 7. wykładowca akademicki na etacie w uczelni u nas prowadzi sporadycznie szkolenia doskonalenia nauczycieli 6 godzin jednorazowo lub 2 razy w roku,

 8. student języka angielskiego u nas prowadzi zajęcia z języka angielskiego na umowę zlecenie, bo jeszcze nie jest nauczycielem,

 9. instruktor tańca lub karate albo szachów nie mający etatu nauczyciela w szkole/przedszkolu,

 10. nauczyciel na etacie w innej placówce oświatowej publicznej lub niepublicznej u nas prowadzi zajęcia z dziećmi w różnym wymiarze godzin w każdym miesiącu,

 11. pracownik IPN po studiach historia z przygotowaniem pedagogicznym prowadzi wykład dla dzieci w przedszkolu niepublicznym?

 

Czy po każdej jednodniowej umowie o pracę z nauczycielem lub wykładowcą akademickim muszę wystawiać świadectwo pracy? Jak rozliczać urlop w przypadku umów o pracę na jeden dzień?

ODPOWIEDŹ

Ognisko artystyczne o charakterze niepublicznym musi zatrudniać nauczycieli w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na umowę o pracę, bez względu na wymiar ich czasu pracy w ognisku oraz dodatkowe zatrudnienie lub jego brak w innych placówkach, a osoby do wykonywania innych prac niż wymagane od nauczyciela – w umówionej formie, np. umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2019 r. ognisko artystyczne będzie miało obowiązek zawierania umów o pracę z nauczycielami w zależności od liczby zajęć prowadzonych przez nich bezpośrednio z uczniami lub wychowankami. W razie podpisania umowy o pracę na 1 dzień ognisko musi wystawić świadectwo pracy oraz wykonać wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcy przy nawiązywaniu/rozwiązywaniu stosunku pracy na takiej podstawie.

UZASADNIENIE

Obowiązek zawierania umów o pracę z nauczycielami w placówkach niepublicznych objętych systemem oświaty (tu: ognisko artystyczne, dla którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą) obowiązuje od 1 września 2018 r. na mocy art. 10a Karty Nauczyciela.

Oznacza to, że osoby wymienione przez Czytelnika w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 10 powinny mieć umowy o pracę, przy czym wymiar ich czasu pracy należy obliczać zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), ale w proporcji do ustalonej wielkości etatu (np. przy etacie 1/10 w grudniu 2018 r. wymiar czasu pracy to 16 godzin). Przymus zatrudnienia na umowie o pracę zostanie jednak złagodzony od 1 stycznia 2019 r. za sprawą art. 6 pkt 11 w zw. z art. 170 pkt 3 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, modyfikujących art. 10a Karty Nauczyciela.

W stosunku do nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć będzie mogło nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, ale pod warunkiem, że w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważą cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Zastosowanie tej regulacji nie zwolni jednak placówki z obowiązku zatrudniania nauczycieli spełniających wymagania zawarte w art. 10 ust. 5 pkt 3–4 i ust. 8a Karty Nauczyciela.

W stosunku do osób, którym ognisko artystyczne powierzy wykonywanie innych zajęć niż wynikające ze stanowiska nauczyciela, może być zastosowana umowa cywilnoprawna, o ile w powstałych na ich podstawie stosunkach prawnych nie pojawią się w większości cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, określonego w art. 22 § 1 k.p. Przepis ten definiuje go jako wykonywanie pracy określonego rodzaju osobiście przez zatrudnionego na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, w zamian za co pracodawca wypłaca wynagrodzenie. Mogą być zatem zawarte – przy braku przewagi elementów zawartych w tej definicji – z osobami wskazanymi przez Czytelnika w:

 

 • pkt 3 – umowa zlecenie lub o świadczenie usługi, ale nie umowa o dzieło, bo tu wymagane jest powstanie konkretnego utworu w rozumieniu praw autorskich, co nie ma miejsca przy wykonywaniu koncertu muzycznego/edukacyjnego (m.in. wyroki: SN z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16, SA w Szczecinie z 31 maja 2016 r., sygn. akt III AUa 680/15 oraz SA...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.