Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Opieka nad zdrowym dzieckiem, a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Artykuły | 29 września 2020 | NR 34
79

Pracownik w okresie od 23 do 29 sierpnia przebywał na opiece nad zdrowym dzieckiem. Osoba ta zatrudniona jest na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1300 zł brutto. Proszę o informację jak wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?
 

Odpowiedź

Jeżeli pracownik zatrudniony na ½ etatu otrzymuje stała miesięczna stawkę wynagrodzenia i był nieobecny w pracy przez część miesiąca w związku z tym, że pozostała cześć miesiąca sprawował opiekę nad zdrowym dzieckiem, to wynagrodzenia za dni, w których pracował należy obliczyć w następujący sposób:

  • pełne miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez 30 (bez względu na liczbę dni miesiąca) czyli 1300 zł : 30 = 43,33 zł 
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni opieki czyli 7 dni opieki x 43.33 zł = 303,31 zł 
  • otrzymaną kwotę z powyższego wyliczenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc tj. 1300 zł – 303,31 zł = 996, 69 zł.

Zatem, wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca wynosi 996,69 zł brutto.

Uzasadnienie

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Zatem, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.