Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie są szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej?

Odpowiedź

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzasadnienie

Pracodawca dokonując doboru środków powinien pamiętać, że muszą one być one odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodowały same z siebie zwiększonego zagrożenia,- odpowiadały warunkom panującym na stanowisku pracy,- uwzględniały wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika. Ponadto muszą one być odpowiednio dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu.
W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony indywidualnej - środki te muszą być tak skonstruowane, aby istniała możliwość ich dopasowania bez zmniejszenia właściwości ochronnych poszczególnych elementów.

Ważne

Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.


Środki służące ochronie indywidualnej trzeba stosować zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w instrukcji udostępnionej pracownikowi. Obowiązkiem pracodawcy jest sprawdzenie, czy instrukcja jest zrozumiała dla pracownika i jeśli uzna, że jest taka potrzeba powinien zorganizować pokazy używania przydzielonych mu środków.
Zgodnie z art. 2376 § 3 Kodeksu pracy pracodawca może dostarczyć pracownikowi jedynie środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności. Zostały one określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, implementującym dyrektywę 89/686/EWG. Potwierdzeniem spełni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.