Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Obowiązkowe zwolnienie od pracy – kto wypłaca wynagrodzenie

287

Jeden z naszych pracowników został wezwany jako biegły w toczącym się procesie sądowym. Z tego tytułu przez cały dzień nie było go w pracy. Kto wypłaca wynagrodzenie za ten dzień?

Odpowiedź
W opisanej sytuacji pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie, w którym określa wysokość utraconego wynagrodzenia za czas, w którym pracownik był biegłym. 

Na tej podstawie uzyska on od właściwego organu rekompensatę pieniężną z tego tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Uzasadnienie 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy wymienia sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy, jeżeli wynika on z Kodeksu pracy, 
z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów. 

Pracodawca musi zwolnić od pracy pracownika:

  • wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
  • na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  • wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału 
  • w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,
  • będącego członkiem ochotniczej st...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.