Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam 35 pracowników czy muszę i kiedy utworzyć pracowniczy plan kapitałowy? W jaki sposób rozliczyć wynagrodzenie pracownika podlegającego pod PPK?

Odpowiedź

PPK w firmie zatrudniającej od 20 do 49 pracowników należy wprowadzić od 1 lipca 2020 r. (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.). 
Do PPK muszą przystąpić wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, którzy podlegają pod ubezpieczenia społeczne, a to oznacza że nie ma znaczenia forma zatrudnienia tj. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, agencyjna czy wykonywanie pracy nakładczej. Jednakże, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne tzn. że pracownicy będą mogli złożyć rezygnację z dokonywania wpłat na PPK. Osoby zatrudnione od ukończenia 55 roku życia do 70 roku życia mogą przystąpić do programu wyłącznie na swój wniosek.Podmiot zatrudniający jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK z własnych środków w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Niemniej jednak, podmiot zatrudniający może też zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika–pracownika.Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika, tj. uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może także zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
Do obliczenia wysokości PPK należy stosować wynagrodzenie w wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika–uczestnika PPK. Wpłaty na PPK są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Przekazywanie środków do wybranej instytucji finansowej następuje do 15. dnia następnego miesiąca.

Uzasadnienie

Pracownicze plany kapitałowe, to dobrowolny program oszczędzania dla wszystkich osób zatrudnionych płacących składki na ZUS bez względu na formę zatrudnienia.
Podmiot zatrudniający–pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest obowiązana poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.
Podmiot zatrudniający– pracodawca, który jest obowiązany do prowadzenia PPK, powinien:

  • w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja nie działa w firmie, to z reprezentacją osób zatrudnionych, dokonać wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK,
  • zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną instytucją finansową,
  • zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK 
  • z wybraną instytucją finansową,

Instytucje finansowe wytypowane do zarządzanie PPK umieszczone są w ewidencji PPK i prezentowanych na portalu PPK:

  • funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • funduszy emerytalnych zarządzanych przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne,
  • zakładów ubezpieczeń.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK z własnych środków w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Niemniej jednak, podmiot zatrudniający może też zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika–pracownika.
Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika tj. uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może także zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
Podmiot zatrudniający–pracodawca jest obowiązany do obliczania i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych wpłat przez siebie oraz obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika–pracownika.
Uczestnik–pracownik może zrezygnować w każdym czasie z dokonywania wpłat składając podmiotowi zatrudniającemu–pracodawcy deklaracje PPE o rezygnacji uczestnictwa w tym programie.
O złożeniu deklaracji (PPE) przez pracownika podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia deklaracji, musi poinformować wybraną instytucję finansową.
Podmiot zatrudniający–pracodawca zawrze umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na wniosek tego pracownika.

Przykł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.