Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca może otrzymać dofinansowania do wypłacanych wynagrodzeń z dwóch różnych źródeł, ale nie może ich łączyć w stosunku do tych samych pracowników. Wolno mu też pogorszyć warunki zatrudnienia i wprowadzić elastyczną organizację czasu pracy, jednak przy spełnieniu ustawowych warunków. Jeśli należy do administracji rządowej, czeka go czas ograniczeń kosztów osobowych.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa) zapewnia pracodawcom wiele rozwiązań, aby ich wesprzeć w okresie walki z koronawirusem (oficjalna nazwa: wirus SARS-CoV-2). Najpierw przewidywała wyłącznie możliwość polecenia pracy zdalnej (art. 3). Następnie od 31 marca 2020 r. poszerzyła ofertę wskutek nowelizacji dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 1, czyli na mocy art. 1 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Od 18 kwietnia 2020 r. ponownie ją rozbudowała na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2).

Dofinansowanie ze środków FGŚP

Na ochronę miejsc pracy pracodawca może uzyskać wsparcie finansowe ze środków FGŚP, które obejmie dofinansowanie do wynagrodzenia i wartość należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na niego (dalej: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia). Musi mieć jednak status:
przedsiębiorcy, tj. prowadzić działalność gospodarczą jako: osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna ze zdolnością prawną (bez osobowości prawnej) lub wspólnik spółki cywilnej (art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy – dalej: ustawa o ochronie miejsc pracy w zw. z art. 15g ust. 3 specustawy oraz art. 4 ust. 1 lub 2 prawa przedsiębiorców),

 • organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmiotu pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • państwowej osoby prawnej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

Nie ma natomiast znaczenia wielkość prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. I co ważne, w kontekście dofinansowania kosztów wynagrodzenia pracodawca powinien traktować jako pracownika osobę pracującą u niego na podstawie: stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, a także innej podstawie niż stosunek pracy, jeśli pracodawca działa jako spółdzielnia produkcyjna lub inna spółdzielnia zajmująca się produkcją rolną.
Warunkiem jest podleganie tych osób obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z wymienionych tytułów. Osoba fizyczna zatrudniająca pomoc domową nie otrzyma dofinansowania (art. 15g ust. 4 specustawy). 

Ważne

Dofinansowanie zostanie przyznane wyłącznie wtedy, gdy pracodawca nie uzyskał pomocy finansowej w odniesieniu do tych samych pracowników z innych źródeł (art. 15g ust. 17 specustawy).


Procedurę, warunki i wysokość dofinansowania do kosztów wynagrodzenia pracowników przedstawia Tabela 1. 
 

Tabela 1. Procedura, warunki i wysokość dofinansowania do kosztów wynagrodzenia
Kolejność działań Wymagania i czynności do wykonania  Uwagi i podstawa prawna
Krok 1. 
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego
lub obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie porozumienia 
 
1. Konieczność zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku – z przedstawicielem pracowników. Na jego treść mają się składać co najmniej:
    – grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym (okres niewykonywania przez pracownika z przyczyn go niedotyczących pracy, mimo pozostawania w gotowości do jej świadczenia) lub obniżonym wymiarem czasu pracy (obniżenie z przyczyn niedotyczących pracownika o 20%, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy), 
    – obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
   – okres, przez jaki obowiązują̨ rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
2. Przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
3. Niestosowanie w zakresie i przez czas określony w porozumieniu warunków wynikających z ponadzakładowego lub zakładowego układu oraz umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę̨ nawiązania stosunku pracy.
1. Brak obowiązku stosowania art. 42 § 1–3 kodeksu pracy (k.p.) przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu.
2. Podstawa prawna: art. 15g ust. 8 i ust. 11
–15 specustawy w zw. z art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie miejsc pracy
 
Krok 2. 
Brak zaległości podatkowych i składkowych oraz przesłanek do upadłości
1. Niezaleganie z podatkami oraz składkami na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy (FP) lub Fundusz Solidarnościowy (FS) do końca trzeciego kwartału 2019 r., z tym że warunek ten nie dotyczy:  
 – wykonywania zawartej z ZUS umowy o rozłożenie zaległości na raty lub korzystania z odroczenia terminu płatności,
    – powstania długów składkowych w okresie spadku obrotów gospodarczych i przedłożenia planu ich spłaty jako załącznika do wniosku o dofinansowanie, a także kopii wniosku do ZUS o rozłożenie zaległości na raty lub odroczenia terminu płatności.
2. Niespełnianie kryteriów do ogłoszenia upadłości w rozumieniu prawa upadłościowego.
Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie miejsc pracy w zw. z art. 15g ust. 3 specustawy oraz art. 11 i art. 13 ust. 3 prawa upadłościowego. 
Krok 3. 
Spadek obrotów gospodarczych 
 
Spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, o minimum:
– 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień́ złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
– 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień́ złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 
1. Za miesiąc uważa się̨ także 30 
kolejno po sobie następujących dni  kalendarzowych w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się̨ w trakcie miesiąca kalendarzowego, czyli w dniu innym niż̇ pierwszy dzień́ danego miesiąca 
kalendarzowego.
2. Podstawa prawna: art. 15g ust. 9 specustawy.
Krok. 4
Złożenie wniosku wraz z załącznikami do powiatowego urzędu pracy (PUP), właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy
1. Dostępność wniosku pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich pracownikow.
2. Konieczność złożenia oświadczeń we wniosku dotyczących: posiadania statusu przedsiębiorcy; wystąpienia spadku obrotów gospodarczych; braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r.; nieubiegania się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy; skorzystania ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS na mocy specustawy; odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.
3. Dołączenie do wniosku: 
    – kopii porozumienia,
    – wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń,
    – kopii pełnomocnictwa, jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika.
1. Złożenie wniosku elektronicznie przy użyciu witryny www.praca.gov.pl lub w formie papierowej.
2. Brak opłat przy składaniu wniosku.
3. Rozpatrywanie wniosków w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków. 
4. Podstawa prawna: art. 15g specustawy.
 
Krok 5.
Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów wynagrodzenia
1. W okresie przestoju ekonomicznego – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego adekwatnie do wymiaru czasu pracy oraz wartość składek należnych od pracodawcy (łącznie: 1533,09 [1300 zł brutto + 233,09 zł] – przy pełnym etacie i składce wypadkowej 1,67%)
2. W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy – 50% wynagrodzenia przysługującego po obniżeniu wielkości etatu (nie może być niższe niż minimum ustawowe uwzględniające wielkość etatu), ale kwota ta nie może przekroczyć 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień́ złożenia wniosku o dofinansowanie; do tego trzeba doliczyć składki należne od pracodawcy 
 
1. Odmowa przyznania dofinansowania w, gdy wynagrodzenie pracowników uzyskane za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie było wyższe niż̇ 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł (5227 zł x 300%)
2. Podstawa prawna: art. 15g ust. 7 i 10 specustawy
Krok 6.
Okres wypłaty dofinansowania
 
Maksymalnie 3 miesiące, liczone od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania (pierwotnie było od dnia złożenia wniosku), przypadające w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.  1. Wypłata środków na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.
2. Podstawa prawna: art. 15g ust. 3 i 16 specustawy.


Przykład
Pracodawca zmniejszył wynagrodzenia pracownika na czas przestoju ekonomicznego do 2600 zł (minimum ustawowe). W takim razie może otrzymać dofinansowanie w wysokości 1300 zł i 233,09 zł składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe należnych od niego.

Przykład 
Pracodawca obniżył czas pracy pracownika pełnoetatowego o 20% do 4/5 etatu. O tyle samo zmniejszył jego wynagrodzenie, które spadło do 2600 zł z 3000 zł. Do obniżonego wynagrodzenia pracodawca może otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 1533,09 zł (1300 zł stanowiące 50% wynagrodzenia + 233,09 zł stanowiące 17,93% składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe należnych od pracodawcy od kwoty 1300 zł). 

Dofinansowanie ze środków starosty

Pracodawca mający status mikro–, małego lub średniego przedsiębiorcy może wystąpić o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników (ten sam krąg zatrudnionych, jak przy dofinansowaniu ze środków FGŚP) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Podstawą w tym przypadku jest art. 15zzb specustawy, a formularze wniosków i umów są dostępne na https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia. Procedura uzyskania tego wsparcia przedstawia się następująco:

Krok 1. Złożenie wniosku po otwarciu naboru

 • Pracodawca powinien sprawdzać stronę internetową PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy, ponieważ tu znajdzie informacje o ogłoszeniu naboru na dofinansowania. W ciągu 14 dni od otwarcia naboru musi złożyć wniosek, w którym składa oświadczenie o:
 • wystąpieniu i wysokości spadku obrotów gospodarczych – spadek obrotów to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, czyli w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości w rozumieniu art. 11 lub art. 13 ust. 3 prawa upadłościowego, 
 • niezaleganiu w regulowaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP i FŚ do końca trzeciego kwartału 2019 r., 
 • posiadaniu statusu mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy,
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, 
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 
  Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. 

Krok 2. Zawarcie umowy o dofinansowanie
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pracodawca zawrze ze starostą umowę o dofinansowanie. Umowa obejmie taką część dofinansowania, która nie pokrywa się z kosztami sfinansowanymi z innych środków publicznych (np. z FGŚP). 

Krok 3. Wypłata dofinansowania
Dofinansowanie będzie wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku ze środków znajdujących się w dyspozycji starosty z programów operacyjnych lub Funduszu Pracy. 
Wypłaty będą dokonywane w transzach miesięcznych, po przedłożeniu oświadczenia przez pracodawcę o zatrudnianiu każdego z pracowników objętych wnioskiem i kosztach ich wynagrodzeń wraz z należnymi od niego składkami na ubezpieczenia społeczne – według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie ma być wypłacone. Wartość dofinansowania jest zależna od wielkości spadku obrotów gospodarczych – patrz Tabela 2. 
 

Ważne

Pracodawca musi zatrudniać pracowników objętych umową ze starostą przez okres dofinansowania. Jeśli nie dotrzyma tego warunku, będzie musiał zwrócić dofinansowanie. Wartość zwrotu zostanie ustalona bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

 

Tabela 2. Poziomy spadku obrotów gospodarczych i dofinansowania od starosty
Kwota dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania
Spadek obrotów gospodarczych o minimum 30%
Nie więcej niż suma 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
Spadek obrotów gospodarczych o minimum 50%
Nie więcej niż suma 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
Spadek obrotów gospodarczych o minimum 80%
Nie więcej niż suma 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika


Przykład 
Pracodawca zatrudnia 13 pracowników. Z powodu koronawirosa spadek jej obrotów zmniejszył się w marcu i kwietniu 2020 r. o 40% w stosunku do marca–kwietnia 2019 r. Jeśli wystąpi o dofinansowanie do starosty, otrzyma je wysokości miesięcznej 19 930,17 zł (1300 zł x 13 = 16 900 zł x 17,93% = 3030,17 zł + 16 900 zł = 19 930,17 zł). 

Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnoprawnych 

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, wypłacane zatrudniającym ich pracodawcom wzrosło od kwietnia 2020 r. na mocy art. 17 pkt 4 tarczy antykryzysowej 1. Wynosi ono na pracownika niepełnosprawnego w stopniu:

 • znacznym – 1950 zł,
 • umiarkowanym – 1200 zł,
 • lekkim – 450 zł.

Dofinansowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności o 1200 zł (poprzednio 600 zł),
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 900 zł (poprzednio 600 zł),
 • lekkiego stopnia niepełnosprawności 600 zł (kwota bez zmian).

Dzięki art. 15a specustawy zakłady aktywności zawodowej mogą wystąpić o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalnośc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.