Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do 2600 zł wzrasta płaca minimalna od 1 stycznia i tym samym zwiększą się świadczenia ustalane od tej kwoty. Podwyżka o 350 zł brutto przełoży się realnie na wyższe wypłaty, ale na to wpłyną też zmiany podatkowe. I jeszcze lista wyłączeń z minimum ustawowego będzie dłuższa.

O ile wartość wynagrodzenia minimalnego brutto jest jedna, o tyle są cztery kwoty netto. Ich wysokość jest zależna od wskaźników podatkowych i składkowych, a proces modyfikacji tych pierwszych rozpoczął się 1 października 2019 r. i będzie kontynuowany od 1 stycznia 2020 r. Ma to znaczenie nie tylko dla dokonywanych przez pracodawców wypłat, ale też kwot wolnych od potrąceń, które muszą pozostawić pracownikom, jeśli z ich pensji jest prowadzona egzekucja lub pobierane są określone należności za zgodą pracownika. W przypadku innych świadczeń liczonych od minimum ustawowego nie odgrywa to żadnej roli, bo są ustalane od wartości brutto. 

Ważne

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i o świadczenie usług w 2020 r. będzie wynosić 17 zł. 


Cztery kwoty netto 

Pierwsza stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi od 1 października 2019 r. 17% (zamiast dotychczasowych 18%) i taką wysokość zachowa w 2020 r. Druga stawka zostanie utrzymana na poziomie 32%. Wyższe będą natomiast koszty uzyskania przychodu (dalej: KUP), a kwota zmniejszająca podatek – niższa. Oba parametry, które będą obowiązywać w 2020 r., są stosowane w nowych wysokościach już od 1 października br. Wynoszą one:  

 • 250 zł miesięcznie podstawowe KUP, jeśli podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • 300 zł miesięcznie podwyższone KUP, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 
 • 525,12 zł kwota zmniejszająca podatek, a w konsekwencji 43,76 zł (1/12 x 525,12 zł) odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli pracownik złoży PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej).

Bez zmian pozostają finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna – 9,76%, rentowa – 1,5%, chorobowa – 2,45%) oraz zdrowotne (9%, a odliczana od podatku – 7,75%). 
Metodologia obliczeń minimalnej płacy netto w każdym z czterech wariantów jest identyczna do etapu liczenia zaliczki na podatek dochodowy. To tu powstają różnice ze względu na KUP i kwotę zmniejszającą podatek – patrz tabele 1 i 2. Wyliczone kwoty nie uwzględniają ewentualnych wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK), których wysokość zależy od wynagrodzenia brutto. Z uczestnictwa w PPK pracownik może bowiem zrezygnować, o czym pisaliśmy w wydaniach z marca i lipca 2019 r. Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas jego minimalna płaca brutto jest ustalana adekwatnie do jego wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę w 2020 r. – 2600 zł.


Tabela 1. Minimalne wynagrodzenie netto przy podstawowych KUP od 1 stycznia 2020 r.*

*dotyczy pracownika pełnoetatowego


Tabela 2. Minimalne wynagrodzenie netto przy podwyższonych KUP od 1 stycznia 2020 r.*

*dotyczy pracownika pełnoetatowego


Bez dodatku stażowego 

Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Przy ustalaniu, czy pracownik ma zapewnioną płacę na co najmniej takim poziomie, uwzględnia się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (lista na www.stat.gov.pl, Objaśnienie do formularza Z-06. Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy). Jednak nie wszystkie. Obecnie nie bierze się pod uwagę: 

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatku za pracę w porze nocnej.

Od 1 stycznia 2020 r. należy również pomijać dodatek stażowy, który jest składnikiem wynagrodzenia głównie w sferze budżetowej, ale i w pozabudżetowej jest czasem przyznawany. Ponieważ nie ma jednej nazwy w przepisach (m.in. za wieloletnią pracę, za długoletnią pracę, za wysługę lat) ani jednolitych zasad jego przyznawania, dla celów ustalania minimum ustawowego zostało ono zdefiniowane. 
Przez dodatek za staż pracy trzeba będzie rozumieć dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Ważne

Wynagrodzenie pracownika określone na poziomie, który nie zapewni 2600 zł w każdym miesiącu 2020 r., będzie wymagało uzupełnienia do tej kwoty. Nie należy mylić tej czynności z wyrównaniem, wymaganym w ściśle określonych okolicznościach ustawowych. 


Wyrównanie do minimum

Jeśli w danym miesiącu suma składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, uwzględnianych w minimum ustawowym będzie niższa w 2020 r. od 2600 zł, wówczas pracodawca będzie musiał wypłacić wyrównanie. Taki obowiązek będzie miał do zrealizowania, jeśli powstała różnica między wynagrodzeniem pracownika a płacą minimalną będzie konsekwencją terminów wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy. 
 

Ważne

Wyrównanie ma być wypłacone za okres danego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy. 
Dotyczy to zarówno pracownika wynagradzanego godzinowo, jak w stawkach miesięcznych – gdy wynagrodzenie nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Ma też odpowiednie zastosowanie do pracowników niepełnoetatowych. 

Kwoty wolne od potrąceń

Wolna od potrąceń jest wartość wynagrodzenia za pracę stanowiąca:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a także należności pracodawcy na podstawie pisemnej zgody pracownika, 
 • 75% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.,
 • 80% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu innych należności niż pracodawcy na podstawie pisemnej zgody pracownika. 

Kwota wolna od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy to minimalna płaca netto ustalona adekwatnie do wielkości etatu, przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę odpowiednio do wymiaru czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko Mnisterstwa Pracy i i Polityki Społecznej  z 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty wolnej od potrąceń pracownika niepełnoetatowego, dostępne na: www.pogotowiekadrowe.pl) - parz tabela 3.Tabela 3. Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r. dla pracowników pełnoetatowych, niebędących uczestnikami PPK*

 

Ważne

Gdy w danym miesiącu obok wynagrodzenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.