Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia jest inne w każdym przypadku, mimo że zasady postępowania są takie same. Różnice wynikają z odmiennych wysokości poborów pracowników, nieprzepracowania całego miesiąca czy potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych.

Powodów zróżnicowania list płac jest więcej, jak chociażby przestój, konieczność wyrównania pensji czy praca w godzinach nadliczbowych. Przedstawiamy poniżej pięć najbardziej, naszym zdaniem, typowych sytuacji. Sporządzając listy płac należy pamiętać, że do pracowników stosuje się jednakowe parametry podatkowo-składkowe, z wyjątkiem pracowników do 26 roku życia, którzy korzystają ze zwolnienia od podatku, jeśli ich przychód nie przekroczy w roku podatkowym 85 528 zł. W 2020 r. obowiązują:

  • dwie stawki podatkowe: 17% (przychód do 85 528 zł) i 32% (przychód powyżej 85 528 zł),
  • dwie stawki kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP): podstawowa 250 zł miesięcznie i maksymalnie 3000 zł rocznie (jeśli podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej) oraz podwyższona 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3600 zł rocznie (gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę), 
  • 525,12 zł kwoty zmniejszającej podatek rocznie i tym samym 43,76 zł (1/12 x 525,12 zł) miesięcznie, jeżeli pracownik złoży PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej).

W 2020 r. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika wynoszą tyle samo, co w poprzednich latach, tj.: emerytalna – 9,76%, rentowa – 1,5%, chorobowa – 2,45%. Na dotychczasowym poziomie pozostała również składka na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 9% pełna, a odliczana od podatku – 7,75%. 

WAŻNE:

Wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego nie może być niższe w 2020 r. niż 2600 zł brutto. 

Ważne są ponadto zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków. Zaokrąglenia dokonuje się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Lista płac pracownika pełnoetatowego za cały przepracowany miesiąc


Podstawę wyliczenia kwoty netto (faktycznie wypłacanej) stanowi suma składników wynagrodzenia, jakie przysługują pracownikowi (dalej: podstawa). Jeśli pracownik nie zrezygnował z wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK), to wartość wpłaty w danym miesiącu należy odjąć od podstawy, a wynik będzie stanowił podstawę dalszych działań. 

Od podstawy oblicza się w następujących etapach:
1) składki na ubezpieczenia społeczne, mnożąc podstawę przez stawki procentowe poszczególnych ubezpieczeń,
2) składkę zdrowotną, odejmując od podstawy sumę składek na ubezpieczenia społeczne i mnożąc wynik przez stawki procentowe składki pełnej i odliczanej od podatku,
3) podstawę opodatkowania, odejmując od podstawy składki na ubezpieczenia społeczne i KUP przysługujące pracownikowi oraz zaokrąglając wynik do pełnych złotych, 
4) zaliczkę na podatek dochodowy, mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku, a następnie odejmując/nie odejmując kwotę zmniejszającą podatek w zależności od złożenia/niezłożenia PIT-2, a od uzyskanego wyniku odejmując składkę zdrowotną odliczaną od podatku i następnie zaokrąglając rezultat do pełnych złotych,
5) wynagrodzenie netto, odejmując sumę składek na ubezpieczenia społeczne, pełną składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

Przykład


Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Na jego wynagrodzenie składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 2500 zł, premia regulaminowa – 250 zł (10% płacy zasadniczej), dodatek frekwencyjny (za brak nieobecności w pracy w danym miesiącu) – 100 zł. Przysługują mu podstawowe KUP. Zrezygnował z wpłat na PPK. Obliczymy jego wynagrodzenie za styczeń 2020 r. w dwóch wariantach: przy złożonym PIT-2 i przy braku jego złożenia, co przedstawia poniższa tabela. Różnice pojawiają się dopiero na etapie zaliczki na podatek dochodowy.
 
Tabela 1. Lista płac pracownika pełnoetatowego za cały przepracowany styczeń 2020

  Pracownik złożył PIT-2 Pracownik nie złożył PIT-2
Podstawa (2500 zł + 250 zł + 100 zł) = 2850 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
emerytalna (2850 zł x 9,76%) = 278,16 zł
rentowa (2850 zł x 1,5 %) = 42,75 zł
chorobowa (2850 zł x 2,45 %) = 69,83 zł
razem (278,16 zł + 42,75 zł + 69,83 zł) = 390,74 zł
Składka zdrowotna
podstawa wymiaru (2850 zł – 390,74 zł) = 2459,26 zł
pełna (2459,26 zł x 9%) = 221,33 zł
do odliczenia 
od podatku
(2459,26 zł x 7,75 %) = 190,59 zł
Zaliczka na podatek dochodowy
podstawa 
opodatkowania
2850 zł – (390,74 zł + 250 zł) = 2209,26 zł, po zaokrągleniu 2209 zł
zaliczka na podatek (2209 zł x 17%) - 43,76 zł = 331,77 zł (2209 zł x 17%) = 375,53 zł
po odliczeniu składki zdrowotnej 331,77 zł – 190,59 zł = 141,18 zł, po zaokrągleniu 141 zł 375,53 zł – 190,59 zł = 184,9 zł, po zaokrągleniu 185 zł
Wynagrodzenie netto
zdrowotnej 2850 zł – (390,74 zł + 221,33 zł + 141 zł) = 2096,93 zł 2850 zł – (390,74 zł + 221,33 zł + 185 zł) = 2052,93 zł

 

Lista płac pracownika do 26 roku życia


W przypadku pracowników do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, stanowiących przychód z działalności wykonywanej osobiście, obliczenie wynagrodzenia netto jest szybsze. Wartość brutto wynagrodzenia pomniejsza się jedynie o składki na ubezpieczenia społeczne i pełną składkę zdrowotną. Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się dopiero wtedy, gdy w przychód pracownika w 2020 r. przekroczy 85 528 zł. Konieczne będzie jednak obliczenie jej hipotetycznej wartości w sytuacji, gdy wartość składki zdrowotnej ją przewyższy. W takich okolicznościach składkę zdrowotną obniża się do poziomu hipotetycznej zaliczki na podatek. 

Przykład


Pracownik w wieku 24 lat jest zatrudniony na 1/2 etatu. Otrzymuje wyłącznie godzinowe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 16 zł za godzinę pracy. W styczniu 2020 r. przepracuje 84 godz., za które uzyska 1344 zł brutto. Na PPK wpłaci 26,88 zł (1344 zł x 2%). Przysługują mu podwyższone KUP. Złożył PIT-2. Sposób obliczenia jego wynagrodzenia netto za styczeń przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Lista płac pracownika do 26. roku życia za cały przepracowany styczeń 2020

Podstawa 1344 zł – 26,88 zł = 1317,12 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
emerytalna (1317,12 zł x 9,76%) = 128,55 zł
rentowa (1317,12 zł x 1,5 %) = 19,76 zł
chorobowa (1317,12 zł x 2,45 %) = 32,27 zł
razem (128,55 zł + 19,76 zł + 32,27 zł) = 180,58 zł
Składka zdrowotna
pełna (1317,12 zł – 180,58 zł) = 1136,54 zł x 9% = 102,29 zł
Obniżona do hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy 1317,12 zł – (180,58 zł + 300 zł) = 836,54 zł, po zaokrągleniu 837 zł x 17% = 142,29 zł - 43,76 zł = 98,53 zł
Zaliczka na podatek dochodowy
0 zł 
Wynagrodzenie netto
1317,12 zł – (180,58 zł + 98,53 zł) = 1038,01 zł 

 

Lista płac za miesiąc, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego 

Jeśli pracownik jest wynagradzany wyłącznie w stałych stawkach miesięcznych, pracodawca nie musi dokonywać żadnych przeliczeń płacowych za miesiąc, w którym korzysta on z urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu podstawy urlopowej bierze się bowiem pod uwagę składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej w takiej wysokości, w jakiej przysługują one w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast gdy wynagrodzenie pracownika składa się również (albo wyłącznie) ze składników zmiennych (np. prowizji), wówczas pracodawca oblicza wynagrodzenie urlopowe, ustalając:

  • podstawę urlopową – łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy prowizje), wypłaconych pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a gdy między poziomem poszczególnych składników w kolejnych miesiącach występują znaczne wahania – łączna wysokość wypłacona pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,
  • stawkę za 1 godzinę pracy – wynik podzielenia podstawy urlopowej przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, 
  • wartość wynagrodzenia urlopowego – wynik pomnożenia stawki za 1 godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. 

WAŻNE:

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop uwzględnia się składniki pensji i inne świadczenia ze stosunku pracy, jakie pracownik otrzymuje. Wyłącza się jednak wymienione w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Pracodawca będzie musiał uwzględnić w podstawie urlopowej, przeliczając ją ponownie, modyfikacje w zmiennych składnikach wynagrodzenia lub ich wysokości w okresie, z którego pracodawca ustalał podstawę urlopową, jeżeli zostaną wprowadzone przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu. W sytuacji, gdy przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy urlopowej, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne, pracodawca wylicza podstawę urlopową, biorąc pod uwagę najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

Natomiast jeśli pracownik przed rozpoczęciem urlopu otrzyma wynagrodzenie zmienne za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy urlopowej, podstawę stanowi wynagrodzenie wypłacone mu za okres faktycznie przepracowany.

Przykład


Pracownik pełnoetatowy w styczniu 2020 r. korzysta z 5 dni urlopu wypoczynkowego (40 godz.). Jego wynagrodzenie obejmuje: pensję zasadniczą 2500 zł, prowizję zależną od wyniku sprzedażowego w danym miesiącu oraz uznaniową premię kwartalną. W grudniu wypłacono mu prowizje w kwocie 700 zł, w listopadzie – 820 zł, a w październiku – 780 zł. W tym okresie przepracował 504 godziny. Przyjmijmy, że za styczeń otrzyma prowizję w kwocie 600 zł. W ostatnim dniu grudnia wypłacono mu także premię uznaniową w wysokości 750 zł, ale ją należy pominąć przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego z dwóch powodów: jej nieroszczeniowego charakteru (por. wyrok SN z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77) oraz okresu, za który przysługuje – składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaca się obok wynagrodzenia urlopowego. Pracownik złożył PIT-2, ma podstawowe KUP, zrezygnował z wpłat na PPK. W efekcie wynagrodzenie za pracę i urlopowe należy wyliczyć ws posób podany w Tabeli tak jak w Tabeli 3.


Tabela 3. Lista płac za styczeń 2020 – pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego

Wyn...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.