Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek od dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
177

Pracodawca w grudniu zamierza przyznać jednorazowe premie pracownikom, chce aby były naliczone na oddzielnej liście płac. Premia podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu a co z kosztami i ulgą jeżeli będzie już naliczona przy wynagrodzeniu. Czy na liście z premiami naliczane są też koszty i ulga?

Odpowiedź

Ustawodawca określił konkretne kwoty kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej jak i kwotę zmniejszającą podatek w stosunku rocznym. Niemniej obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc należy stosować te wartości w stosunku miesięcznym.
Zatem, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy przyjmuje się koszty uzyskania i kwotę zmniejszającą podatek za miesiąc. Jeśli koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek zostały ujęte w obliczaniu zaliczki podatku od wynagrodzenia za dany miesiąc, to obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wpłaconej premii w tymże miesiącu, nie ujmuje się ponownie kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek.
Wobec powyższego na liście płac dotyczącej premii nie będą ujęte koszty uzyskania przychodów oraz ulga podatkowa.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są min. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Natomiast kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.  Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w roku 2020:

  1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Obrazuje to tabela:

 

Rodzaj zatrudnienia i miejsce pracy Miesięczne koszty 
uzyskania przychodów
Roczne koszty 
uzyskania przychodów
Jeden stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz pracy nakładczej 250 zł nie więcej niż 3000 zł
Więcej niż jeden stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz pracy nakładczej x nie więcej niż 4500 z
W przypadku miejsca stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położonego poza 
miejscowością zakładu pracy i jednym stosunku służbowym, stosunku pracy, spółdzielczym stosunku pracy oraz pracy nakładczej
300 zł nie więcej niż 3600 zł
W przypadku kilku stosunków służbowych, pracy, spółdzielczych pracy, pracy nakładczej i miejsca zamieszkania poza miejscowością w której położony jest zakład pracy x nie więcej niż 5400 zł


Podkreślić trzeba, że podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 roku pobiera się od podstawy jego obliczenia według poniższej skali:
 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
  85 528 zł 17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85 528 zł   14 539,76 zł + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł
1 000 000 zł 15 181 zł 22 gr + 32 % nadwyżki
ponad 85 528 zł plus dodatkowe
4% od nadwyżki ponad 1 mln
zł podstawy – danina solidarnościowa
minus kwota zmniejszająca
podatek


Natomiast kwota zmniejszająca podatek tzw. „ulga podatkowa”, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, wynosi:

  1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 884 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.