Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przedsiębiorca wypłacił ekwiwalent cateringowy osobom uczestniczącym w kursie. Czy należy go opodatkować i ozusować?

Odpowiedź

Poniesione wydatki przez pracodawcę związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, stanowić będą przychód tych pracowników zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 tejże ustawy przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania. Wydatki związane z ponoszeniem kwalifikacji pracowników stanowią koszt podatkowy pracodawcy. Zatem, jeżeli kurs powoduje, że pracownik zdobywa wiedzę/umiejętności niezbędne do wykonywania pracy, a koszt kursu nie jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, to oznacza, że nie stanowi także podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika ani przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Uzasadnienie

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Kodeksu pracy oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Przez kwalifikacje zawodowe pracowników należy rozumieć kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Za kwalifikacje zawodowe uważa się wszelką wiedzę niezbędną do wykonywania przez pracownika pracy i pełnionych obowiązków.  Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Z powyższego wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia, jest aby świadczenie to zostało przyznane pracownikowi, zgodnie z odrębnymi przepisami. Do odrębnych przepisów należy zaliczyć ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, która w art. 1031–1036 reguluje kwestie dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 
Regulacje z Kodeksu pracy, rozróżniają zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

Ważne

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 Kodeksu pracy), które w takich okolicznościach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


W art. 1033 Kodeksu pracy ustawodawca nie zawarł pełnego katalogu świadczeń związanych z dokształceniem, szkleniem itd. Zatem, do świadczeń związanych ze szkleniem bądź dokształcaniem pracodawca może przyznać pracownikowi również inne świadczenia, nie wymienione w tym przepisie. Niemniej przyznane pracownikowi świadczenia muszą mieć  związek z podnoszenia kwalifikacji zawodowych danego pracownika. 
Wobec powyższych przepisów dodatkowe św...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.