Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Kiedy do wynagrodzenia twórców można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

265

Pracownik, który tworzy dzieło ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jednak jeśli mają one być zastosowane jedynie do części otrzymywanego przez niego wynagrodzenia, część ta musi by dokładnie określona.

Stanowisko takie wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0113-KDIPT3.4011.523.2018.1.KK.

Kwestią, której dotyczyła interpretacja było pytanie, czy spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie miała prawo do zastosowania, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od części wynagrodzenia pracowników-programistów dotyczącego przeniesienia praw autorskich do utworów, stosując do pozostałej części wynagrodzenia, niezwiązanego z rozporządzaniem prawami autorskimi, „zwykłą” stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 22 ust. 2 updof?

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka prowadząca działalność m.in. w zakresie tworzenia oprogramowania i zatrudniająca w tym celu pracowników, do obowiązków których oprócz tworzenia oprogramowania należą również inne obowiązki pracownicze, takie jak: wykonywanie zadań administracyjnych, organizacyjnych, bądź technicznych, uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych, udział w szkoleniach, kontakty z klientami itp.

Spółka zamierzała wprowadzić system wynagradzania, w ramach którego w umowach o pracę zawartych z osobami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z tworzeniem oprogramowania nastąpi rozgraniczenie dwóch rodzajów prac: pracy twórczej, tj. pracy, której efektem jest powstawanie utworów oraz pracy nietwórczej, czyli wykonywania wszelkich zadań.

W planowanych aneksach do umów o pracę wprowadzony byłby podział wynagrodzenia na dwie części.

Pierwszą, określoną kwotowo, za przenoszenie autorskich praw majątkowych do tworzonych przez pracowników utworów. Do przychodów pracowników związanych z tą kategorią wynagrodzenia stosowana byłaby zryczałtowana stawka 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wynagrodzenia (honorarium) za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu ma odpowiadać rzeczywistej rynkowej wartości utworu, rozumianej jako odzwierciedlenie jego wartości ekonomicznej.

Kwota ta będzie ustalana przez strony w drodze wspólnych uzgodnień (negocjacji) na etapie zawierania aneksu do umowy o pracę. Jako przesłanki pomocne przy określaniu tej kwoty będą brane pod uwagę następujące czynniki: stopień zaawansowania utworu tworzonego przez programistę, ocena jego przydatności z perspektywy działalności spółki, poziom wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia zawodowego programisty tworzącego utwór.

Czas pracy programistów nie będzie jedynym wyznacznikiem do ustalanie wartości honorarium. Takim wyznacznikiem będzie przede wszystkim wartość rynkowa utworu tworzonego przez programistę oraz pozostałe przesłanki.

Drugą część wynagrodzenia za pracę będą stanowiła kwota obejmującą wynagrodzenie związane z wykonywaniem innych obowiązków pracowniczych. Do tej części Wnioskodawca ma zamiar stosować stawkę kosztów uzyskania przychodu wynikającą z zasad ogólnych, określonych w art. 22 ust. 2 updof.

Dodatkowo, w umowach o pracę zawarta będzie informacja, że obowiązki programistów ze stosunku pracy obejmują również działalność twórczą, a przejście na spółkę autorskich praw majątkowych do stworzonych przez programistów utworów następować będzie z chwilą utrwalenia utworu.

Równocześnie planowane jest wprowadzenie systemu ewidencjonowania i archiwizowania utworów stworzonych przez pracowników-programistów w ramach stosunku pracy, tj. odpowiednią i prowadzoną za pomocą własnego oprogramowania ewidencję prac twórczych, wraz z oświadczeniem pracowników o osobistym, twórczym i oryginalnym wkładzie w stworzone utwory.

Swoje stanowisko spółka argumentowała faktem, że (…) zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 9a updof, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof.

Jednocześnie, w myśl znowelizowanych od 1 stycznia 2018 r. przepisów art. 22 ust. 9b updof wprowadzono...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.