Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Kiedy do przychodów nauczyciela akademickiego stosuje się 50% kosztów ich uzyskania

285

Czy po 1 października 2018 r. koszty autorskie w wysokości 50% stosuje się do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za czas urlopu wypoczynkowego i innych urlopów, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także do wynagrodzenia chorobowego nauczycieli akademickich i innych usprawiedliwionych nieobecności?

ODPOWIEDŹ

Do wszystkich wypłat dokonywanych na rzecz nauczyciela akademickiego stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% (interpretacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczona na stronie internetowej konstytucjadlanauki.gov.pl).

UZASADNIENIE

Większość zmian wprowadzonych na uczelniach ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: prawo o szkolnictwie wyższym) weszła w życie 1 października 2018 r., ale jej art. 116 ust. 7 dotyczący charakteru pracy nauczyciela akademickiego zaczął obowiązywać od 1 września 2018 r. Przepis ten stanowi, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 prawa autorskiego.

To zaś ma ścisły związek z wysokością kosztów uzyskania przychodów, jakie należy stosować do wypłacanego mu wynagrodzenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa, że: nauczyciele akademiccy odpowiadają za kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów, prowadzenie działalności naukowej oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni. W związku z tym całość ich wynagrodzenia jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych w ramach umowy o pracę (konstytucjadlanauki.gov.pl). Takie też stanowisko przekazało Ministerstwu Finansów.

Interpretacja resortu nauki koresponduje z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Według tej regulacji koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% stosuje się do działalności badawczo–rozwojowej, naukowej, naukowo–dydaktycznej, badawczej, badawczo–dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej. Nauczyciele akademiccy są natomiast zatrudniani na podstawie umowy o pracę – zgodnie z art. 114–115 i art. 117 prawa o szkolnictwie wyższym – wyłącznie w grupach pracowników dydaktycznych (podstawowy obowiązek: kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów), badawczych (podstawowy obowiązek: prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów) i badawczo – rozwojowych (podstawowy obowiązek: prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów). Są zatem objęci działaniem art. 22 ust. 9b pkt 8 updof.

Nauczyciele akademiccy pozostający w stosunkach pracy (powstałych na podstawie umów o pracę) mają obowiązek odprowadzać podatek dochodowy od przychodów z tego stosunku, za które uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.