Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Początek stycznia to ostatni moment na sporządzenie planu urlopów, który powinien obejmować wszystkich zatrudnionych pracowników, a przy jego opracowywaniu konieczna jest obecność pracowników. W zasadzie plan powinien być stworzony do końca grudnia, bo pracownik mógłby chcieć skorzystać z urlopu już 2 stycznia. W praktyce jednak większość pracodawców zajmuje się tworzeniem planu urlopów w styczniu.

Przypomnijmy, że plan ma na celu zapewnienie niezakłóconego toku pracy w firmie.

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi i powinien być udzielany zgodnie ze stworzonym planem urlopów. Kodeks pracy zawiera ogólne zasady dotyczące sporządzania planu urlopów:

 

  • plan urlopów sporządza pracodawca przy ustalaniu planu urlopów uwzględnia się wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy,

  • plan urlopów nie obejmuje urlopu na żądanie,

  • ogłoszenie planu urlopów w firmie powinno nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

W przepisach nie ma natomiast regulacji dotyczących procedury tworzenia planu urlopów. W związku tym opracowując plan urlopów pracodawca musi bezwzględnie przestrzegać wymienionych zasad. Natomiast w nieuregulowanym zakresie może samodzielnie kształtować zasady tworzenia planu.

Na jaki czas utworzyć plan

Zanim pracodawca przystąpi do tworzenia planu powinien sprecyzować czas, na jaki będzie on opracowany. Ponieważ przepisy nie regulują tego zagadnienia, brak w tym zakresie regulacji prawnych, to pracodawca może zdecydować, czy plan urlopów w firmie będzie ustalony na cały rok czy też jego cześć. Najczęściej pracodawcy decydują się na ustalenie planu na rok kalendarzowy. Jest to rozwiązanie praktyczne, ponieważ:

 

  • co roku z dniem 1 stycznia pracownik nabywa prawo do nowej, pełnej puli urlopowej, należnej na dany rok kalendarzowy,

  • łatwiej jest dobrze zorganizować pracę firmy na cały rok, jeśli zna się całoroczne plany urlopowe swoich pracowników.

 

W przepisach brak również regulacji dotyczących terminu, w jakim należy stworzyć plan urlopów. Cała procedura opracowywania planu powinna zostać wdrożona przez pracodawcę z wyprzedzeniem pozwalającym na opracowanie jego ostatecznej wersji przed dniem, od którego będzie obowiązywał. Jeśli pracodawca zdecyduje się na plan obowiązujący od 1 stycznia powinien on być przygotowany i przekazany pracownikom przed tym dniem.

Ważne: W przypadku pracowników nabywających prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem (nowozatrudnieni pracownicy) plan należy stworzyć na cały rok z uwzględnieniem całego należnego im rocznego urlopu. W planie trzeba też uwzględnić pracowników powracających w ciągu roku z urlopów związanych z rodzicielstwem, a także urlop proporcjonalny pracowników zatrudnionych na czas określony.

Kto tworzy plan urlopów

Choć to pracodawca dzięki planowi urlopów będzie mógł sprawnie organizować pracę przez cały rok, nie oznacza to, że może on sam go ustalić. Przy jego opracowywaniu konieczna jest obecność pracowników.

Wynika to z art. 163 § 1 Kodeksu pracy, stanowiącego, że pominięcie udziału pracowników przy tworzeniu planu urlopów jest naruszeniem zasady, zgodnie z którą plan urlopów ustala pracodawca, ale biorąc pod uwagę wnioski pracowników. Aby przygotowanie planu przebiegało bez problemów pracodawca powinien poinformować pracowników o terminie, do którego oczekuje pracowniczych propozycji dotyczących terminów wykorzystania urlopów. Propozycje te powinny być szczegółowe, tj. określać konkretne daty proponowanego wypoczynku, a nie tylko okres (zima) lub miesiąc (luty).

Wnioski urlopowe

W Kodeksie pracy nie ma regulacji prawnych dotyczących sposobu składania przez pracowników wniosków przy sporządzaniu planu urlopów. Dobrze jest, żeby wszyscy pracownicy robili to w jednakowy sposób, np. na papierowych wnioskach lub wysyłając maila. Każdy wniosek powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem pracownika. Bez tego nie będzie go można uwzględnić

Moim zdaniem, najlepsza dla pracodawcy i pracownika jest forma pisemna. W przypadku ewentualnych sporów na linii pracodawca–pracownik po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę